بنياد مصدق
موسسه ايست ايران شناسي و فرهنگي بدون هدف مالی


بنياد مصدق بنام و بافتخار نخست وزير پيشين ١٣٣٠ - ١٣٣٢ ايران و رجل سيا سي پر آواز ، خدمتگزار ، و ميهن دوست ايران و قهرمان ملي شدن معاد ن نفتي و صنعت نفت ايران بر پاي شده . برا ي گردش امور و صرف هزينه هاي ضروري بنياد ، نياز مبرمي به ياري هاي مالي و هدايائي از جمله كتاب ، سند وعكس تاريخي ، از علاقمندان خود دارد
بنياد مصدق ، بر طبق قوانين ومقررات كشور سويس ، بر پا شده است . مقر قانوني و اداري بنياد واقع دركشور سويس ، در (شهر كاروژ ژنو ) ميباشد .
اهداف اساسي بر پائي و گسترش اين بنياد در اروپا ، شناساند ن مواريث و آثار فرهنگي وهنري و تازيخي ايران وايرانيان ، در گذشته و حال ، به خارجيان وايرانيان علاقمند ، ميباشند . بهمين منظور ، اكنون كتابخانه أي مشتمل بر كتب گوناگون تاريخي ، سياسي ، فلسفي ، جغرافيائي ، هنري و ادبي ونيز اسناد وعكس هاي تاريخي ، بر پاي داشته كه توسط يك مربي بر گزيده ، اداره مي گردد . مطالعه بر رسي ، كتابها ، عكس ها واسناد بنياد در داخل محوطه كتابخانه و بموجب فهارس تنظيمي ودر مقابل كارت عضويت بنياد امكان پذير است . بر طبق مقررات ومفاد اساسنامه بنياد مصدق هر دو سال يگبار كتاب در خور و سودمندراجع به ايران به نوشته فارسي ، فرانسه ، انگليسي و دو سال بعد به روزنامه نگاري كه مقالات بي طرفي از اوصاع ايران ارا ئه ا فكار عمومي نموده باشد ، از طرف هيات بر گزيده ا مناي بنياد ، براي اعطاي جايزه أي بر نويسنده ، تعين و معرفي خواهد شد . كليه حسابها مالي و ساليانه بنياد ، تحت نظر حسابداران خبره و قسم خورده و بر طبق مقررات ( سازمان رسيدگي بنيادهاي دولتي كانتون ژنو ) مورد رسيدگي ساليانهقرار ميگيرد . در پايان هر سال مالي ، صورت همه حسابهاي بنياد ، نقدي و جنسي وصول شده با نام يا بدون نام كه توسط دفاتر رسمي ياد شده ، مورد تائيد قرار گرفته باشد در اختيار همگي خواهد بود.

Fondation Mossadegh, 21 Place d'Armes, 1227 Carouge, Genève, Suisse.
Tél. :022 300 37 55 - Fax : 022 300 37 58

رابطه گرفتن با ( ا ي ميل ) بنياد هم امكان آن ميباشد. fondation@mossadegh.com