ما کوششهای خیانت آمیز برای تجزیه ایران را محکوم میکنیم

سازمانهای جبهه ملی ایران در امریکا
بیست و یک اکتبر 2005


بطوریکه در اخبار خوانده میشود انستیتوی امریکائی کسب و کار بنام دلسوزی برای مردم ایران فراخوانی برای تجزیه اقوام گوناگون ایرانی بیرون داده است . ما دلسوزی های این سازمانهای سود جو را در خدمت عارتها های جدیدی از ثروتهای میهن خود می شماریم

ما تبلیغات مسموم تجزیه طلبی برای ایران را در خدمت دولتهای در کمین تصاحب ثروتهای ایران میدانیم

ما مؤکدآ توطءه های علیه تمامیت ارضی ایران را محکوم میکنیم! بودجه تبلیغات و سروصداهای جدا سری و تجزیه ایران از دولتهائی که به منابع سرشار ایران چشم دوخته اند تأمین میگردد

جدا کردن اقوام مختلف ایرانی از یکدیگر خواست قدیم متجاوزین به حقوق ملت ماست .

ما از حقوق فرهنگی و برخورداری عادلانه مردم ایران از منابع و سرمایه های ملی ، رفاه و آسایش، زندگی شاد و بهره گیری از مواهب آن برای همه شهروندان ایران دفاع میکنیم!

تجزیه طلبان بی وطن و جیره خوارحکومتهای متجاوز به تمامیت ارضی ما از پشتیبانی مردم ما بی بهره اند . آنها سالهاست که با تحریک، توطئه و کمک دشمنان ایران سنگ جدا ساختن اقوام ایرانی را بسینه میزنند . و مردم ایران سالهاست که این دشمنان دست کوتاه را تنها گذارده است . تنها بی اعتباری ملی و بین المللی جمهوری اسلامی مشوق اینگونه عملیات خودسرانه و مزدورانه است !

پاینده باد دوستی اقوام ایرانی که در طی قرون متمادی شکل گرفته است
بامید ایرانی آزاد ، آباد، مرفه
همراه عدالت اجتماعی برای همه شهروندان این آب و خاک