به بهانه" اعتصاب حسیبی در اینترنت" و بزرگداشت زنده یاد مصدق/FONT>چند سطر زیر تقدیم به دوستداران واقعی دکتر مصدق :دکتر راسخ ها،حسیبی ها ،تقویها و ده ها شخصیت سیاسی دیگر

مصدق فرزند ارزنده و شجاع مردم ایران، سمبل آزادگی، مردم دوستی صداقت و استقامت صدوبیست و سه سال پیش متولد و سی وهشت سال قبل در تبعید دیده از جهان فروبست و بدین ترتیب قاطبه مردم ایران مردی مبارز و آزادیخواه و رهبری با تدبیر و شایسته را که لحظه ای از تلاش بخاطر کسب آزادی و دمکراسی و بخاطر استقلال و رهائی مردم ایران از قید و بند ارتجاع وامپریالیسم باز نه ایستاد را از دست داد

مصدق در مبارزات خود در سالهای دیکتاتوری که با کوششهای مردم برای ملی کردن صنعت نفت به اوج قدرت خود رسیده بود در مقام رهبری بیمانند هدایت پیکار مردم بپا خاسته ی ایران را بعهده گرفت و با درایت و کاردانی بیمانندی یکی از پر شورترین مبارزات مردم تحت ستم را علیرغم کار شکنی ها و دسائس فراوان علیه امپریالیسم و جهانخواران نفتی به نتیجه رساند . نتایج این پیروزی برای همه مردم ایران و جهان شگفت انگیز بود و میرفت تا برای همیشه به غارتگری و چپاول،فقر و سیه روزی مردم ایران پایان داده شود، اما عاقبت پس از یک دوره کشمکش طولانی، آنگاه که امپریالیستها بروشنی دریافته بودند اختلاف میان آنان و نهضت ملی مردم ایران، اختلاف میان آنان و مصدق چیزی بمراتب بیشتر از یک کدورت و سوء تفاهم ساده بود که کودتای ننگین 28 مرداد سی و دو را بیاری ارتجاع و بکمک مشتی رجاله و پا انداز درباری سازمان دادند و نهضت دمکراتیک و آزایخواهانه مردم ایران را شکست داده بخاک و خون کشیدند. دکتر مصدق را دستگیر و در یک دادگاه فرمایشی محاکمه کردند و آنگاه وی را تبعید و به احمد آباد فرستادند

مصدق آخرین سالهای عمر با ارزش و پر بار خود را در احمد آباد گذراند و همانجا دیده از جهان فروبست. اکنون مردم ایران که بدنبال مبارزات یکصد ساله ی خود از صدر مشروطه تا بیست و شش سال پیش که انقراض سیستم منحط شاهنشاهی را بپایان رسانیده اند و میروند که حکومت استبدادی جمهوری اسلامی را نیز از اریکه قدرت به زیر کشیده و آنرا نیز به تاریخ بسپارند ،امکان تجلیل از آن بزرگ مرد آزاده حاصل گشته است من نیز بنوبه خود از همه هواداران راه آزادی و استقلال ایران درخواست میکنم که برای تجلیل از دکتر محمد مصدق در روز بیست و یکم ماه مای به محل بزگداشت سالگرد تولد در شهر کلن آلمان حضور بهم رسانید، باشد تا این گرد همائی هر چه بیشتر و با شکوهتر برگزار شود و شرکت کنندگان از فرصتی که به بهانه تولد بدست آورده اند با درایت و کاردانی ارزنده ای بتوانند کمک مؤثری در پیشبرد حرکت جنبش آزادیخواهی جهت اتحاد جنبش جمهوریخواهان بعنوان آلترناتیو رژیم جمهوری اسلامی قدمهای سنجیده ای بردارند، چنین باد


امین بیات
چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل