بیانیه ها در رابطه با بزرگداشت زادروز دکتر مصدق

تا استبداد مذهبی و رزیم تئوکراتیک حاکم و ضدیت آن با آزادی و دموکراسی و حقوق بشر برقرار است، آرمان نهضت ملی و میراث مصدق به عنوان هدف اصلی و رهنمون نسل امروز و فردا و آلترناتیو به نام سعادت ملت ایران، تا رسیدن به سرمنزل مقصود به جای خواهد ماند
متن کامل این پیام را بخوانید
بیام دکتر هدایت متین دفتری


به بزرگداشت ١٢٦مین زادروز دکتر مصدق
دولت جبهه ملی مصدق برای نخستین بار در تاریخ چند هزار ساله کشور، حاکمیت ملی را به معنای راستین و جهان پسند آن در ایران برقرار کرد و نه تنها ملت ایران، بلکه همه ملتهای منطقه را نسبت به حقوق طبیعی و سیاسی خود آشنا نمود. این معنای راستین ملی گرایی یا ناسیونالیسم در ایران است. ملی گرایی ایرانی یعنی گراییدن به ملت، نه به یک شخص یا به یک ایدئولوژی یا به یک ابرقدرت
متن کامل این بیام را بخوانید
پیام کورش زعیم


بمناسبت بزرگداشت یکصد و بیست و ششمین زادروز دکتر محمد مصدق
مصدق و یاران وفادار او جنبش و پیکار چند نسل از ملت ایران برای آزادی و مردمسالاری را براستی جدا از مبارزه علیه حامیان بیگانه ارتجاع و استبداد داخلی نمی دیدند و همواره احقاق حاکمیت ملت در سایه گزینش واقعا آزاد نمایندگان مردم برای قوای سه گانه کشور، حاکمیت ملی برای دفاع از منافع ملی در برابر اعمال نفوذ بیگانگان و عدالت اجتماعی در خدمت بهزیستی و همبستگی ایرانیان را بر پرچم خود نوشته بودند. آنها از آزادیخواهی، ملی گرایی و دموکراسی خواهی تصوری جز این نداشتند
متن کامل این بیانیه را بخوانید
بیانیه جبهه ملی ایران - اروپا


بمناسیت زادروز دکتر مصدق
زاد روز بزرگمرد خاور زمین مصدق بزرگ را به همه ایرانیان آزاده و میهن دوست شادباش می گویم و به امید روزی که به همت و یکپارچگی ملت بزرگوار ایران و پیروی از مکتب مصدق: آزادی، دادگری، برابری، مهرورزی در سراسر ایرانزمین بر قرار گردد و پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان که نشان دهنده عظمت دیرینه ما ایرانیان است بر اوج قله دماوند به اهتزاز در آید و همه ما ایرانیان با هر آئین و مرام در کنار هم با افتخار و سربلندی ، زندگی نوینی را آغاز نمائیم که آن روز پر از غرور به همت یکایک ما ایرانیان دور نخواهد بود
متن کامل این بیانیه را بخوانید
بیانیه شاخه اروپایی حزب ملت ایران


بمناسیت زادروز دکتر مصدق
بازگشت