بزرگداشت زادروز دکتر مصدق


زادروز دکتر مصدق از سال 1355 تا بحال در دوره های مختلف جشن گرفته شده است. در زیر توضیح جشن سالهای مختلف آورده میشود


بزرگداشت زادروز مصدق سال 1356
بزرگداشت زادروز مصدق سال 1355
بزرگداشت زادروز مصدق سال 1358
بزرگداشت زادروز مصدق سال 1357
بزرگداشت زادروز مصدق سال 1369
بزرگداشت زادروز مصدق سال 1361
بزرگداشت زادروز مصدق سال 1384 در کلن
بزرگداشت زادروز مصدق سال 1383
بزرگداشت زادروز مصدق سال 1384در واشنگتن
بزرگداشت زادروز مصدق سال 1384 در ایران
بزرگداشت زادروز مصدق سال 1386
بزرگداشت زادروز مصدق سال 1385
بزرگداشت زادروز مصدق سال 1387


بازگشت       به صفحه قبل


منبع: http://www.forouharha.com/nav/index/cx26.shtml
        http://www.chebayadkard.com
         http://www.sedaye-ma.org