متن استعفانامه دکتر مصدق در 25 تیر 1331


پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی
چون در نتیجه تجربیاتی که در دولت سابق به دست آمد، پیشرفت کار در اینموقع حساس ایجاب میکند که پست وزارت جنگ را فدوی شخصا عهده دار شود و این کار مورد تصویب شاهانه واقع نشد، البته بهتر آنست که دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملا مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند. با وضع فعلی ممکن نیست مبارزه ای را که ملت ایران شروع کرده است، پیروزمندانه خاتمه دهد

فدوی - دکتر مصدق، 25 تیر 1331
نقل از روزنامه باختر امروز در 26 تیر 1331
چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل