بیانیه قوام در روز 27 تیر 1331در این بیانیه از جمله آمده بود: ایران دچار درد عمیق شده و با داروهای مخدر درمان پذیر نیست. باید ملت ایران همکاری بیدریغ خویش را از من مضایقه ندارد تا بتوانم به این بیماری علاج قطعی دهم. مخصوصا در یک سال اخیر، موضوع نفت کشور را به آتش کشیده است. این همان موضوعی است که ابتدا من عنوان کردم. بعضی ها تصور میکردند اشاره در این مورد باعث سقوط حکومت شده است. اما من از اقدام خود نادم نیستم. هنگامى كه لايحه نفت شمال در مجلس مطرح بود، [من به عنوان نخست وزير] موقع را محترم شمرده و استيفاى حق كامل ايران را از كمپانى جنوب در لايحه گنجاندم... جناب آقاى مصدق السلطنه فكر را با سرسختى بى مانندى دنبال نموده و در مقابل هيچ فشارى از پاى ننشست، اما بدبختانه در ضمن مذاكرات نوعى بى تدبيرى نشان داده... مطالبه حق مشروع از يك كمپانى را مبدل به خصومت بين دو دولت (ايران و بريتانيا) ساختند

من میخواهم که تمام اهالی کشور غنی و ثروتمند باشند.من به همان اندازه که از عوام فریبی در امور سیاسی بیزارم، در مسائل مذهبی نیز از ریا و سالوس منزجرم. كسانى كه به بهانه مبارزه با افراطيون سرخ، ارتجاع سياه را تقويت نموده اند لطمه شدیدی به آزادی وارد ساخته، زحمات بانیان مشروطیت را از نیم قرن به این طرف به هدر داده اند. من در عین احترام به تعالیم مقدس اسلام، دیانت را از سیاست دور نگاه خواهم داشت و از نشر خرافات و عقاید قهقرائی جلوگیری خواهم کرد. وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال نمایند و در راهی که در پیش دارم، مانع بتراشند یا نظم عمومی را بر هم بزنند. این گونه آشوبگران با شدیدترین عکس العمل از طرف من روبرو خواهند شد

به عموم اخطار مى كنم كه دوره عصيان سپرى شده و روز اطاعت از اوامر و نواهى حكومت فرا رسيده است. كشتيبان را سياستى دگر آمد

چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل