اطلاعیه حزب ایران پیرامون مراسم سالگرد قیام ملی سی تیر


هم میهنان
امسال نیز در پنجاه و سومین سالگرد قیام ملی سی تیر به یاد شهدای نهضت ملی ایران كه جان خود را فدای آزادی، عدالت اجتماعی و حاكمیت ملی كردند همچون سالهای گذشته به همراه یارانمان در جبهه ملی ایران درپنجشنبه ۳۰ تیر ساعت شش بعد از ظهر در ابن باویه بر مزارشان حاضر می شویم و با قرار دادن تاج گلی نسبت به مقام والای آنان ادای احترام میكنیم


جاوید باد ایران

شورای مركزی حزب ایرانچاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل