خجسته باد 29 خرداد، روز خلع ید از استعمار

پاینده ایران

ای آفریدگار پاک
تو را پرستش می کنم و از تو یاری می جویم

!هم میهنان

در ادامه جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور، کارگران ایران این نیروی سازنده و مولد دوشادوش دیگر گروههای اجتماعی به رهبری بزرگ مرد تاریخ ایران، مصدق بزرگ، نقش تعیین کننده ای در تاراندن استعمارگران از زرچشمه های میهن ایفا کردند که در روز بزرگ 29 خرداد، این مبارزه بی امان ملت به بارنشست و به خلع ید از شرکت غاصب نفت و کوتاه کردن دست استعمار انگلیس انجامید. این روز بزرگ روز کارگران ایران نام گرفت

مصدق بزرگ پیشوای نهضت ملی ایران، در بزرگداشت این روز تاریخی و غرور آفرین به پاس مبارزات و فداکاریهای کارگران شرافتمند ایران چنین می نویسد: فرا رسیدن 29 خرداد روز خلع ید از شرکت سابق نفت را که کارگران رنجدیده معادن نفت درآن نقش بسزایی داشته اند و افتخار جاوید برای همه کارگران ایرانی به وجود آورده اند را به عموم هموطنان عزیز به خصوص کارگرانی که در راه آزادی و استقلال ایران و تجدید پیروزیهای نهضت ملی کوشش می کنند تبریک عرض می کنم

حزب ملت ایران همه ساله این روز خجسته را که در مبارزات ضد استعماری یک صد ساله اخیر ایران از برجستگی ویژه و جایگاه والایی برخوردارست، گرامی می دارد و این پیروزی غرورانگیز را که در سایه همبستگی ملی و یگانگی تمام نیروهای اجتماعی دست داد صمیمانه به کارگران پرتلاش میهن مان شادباش می گوید، کارگران ایران در تلاش های ضداستبدادی و ضداستعماری که به انقلاب 22 بهمن انجامید نیز به راستی نقش بسزایی داشتند که با اندوه بسیار پس از انقلاب نه تنها به خواسته های بر حق کارگران که در شرایط زیست نامناسب به سر می بردند توجهی نشد، بلکه به ایجاد شبه نهادهای صنفی کارگران اقدام و از برپایی سندیکاهای و اتحادیه های واقعی که مدافع حقوق کارگران باشد جلوگیری کردند و شوراهای فرمایشی کارگری را که کارآیی آنها در راستای نگهداشت منافع زیاده خواهان و استثمارگران و برگزاری آیین های دستوری خلاصه می شود بر پا داشتند

حزب ملت ایران از آغاز تاسیس در راستای حقوق نیروهای مولد همواره بر این باور بوده و هست که تشکیل سندیکاها و اتحادیه های راستین کارگری بدون اعمال نفوذ محافل قدرت، از بن پایه ترین اصول مردم سالاری است. حزب ملت ایران بار دیگر این روز پر ارج را به کارگران شرافتمند ایران شادباش گفته، همگام و هماهنگ، همه کارگران زحمتکش را به ایجاد سندیکاهای ملی کارگری فرا می خواند و این گفته ی شادروان داریوش فروهر دبیر حزب ملت ایران را بار دیگر یاد آور می شود: " باشناخت ارزش کار و افتخار کار روابط فردی و اجتماعی دگر گون شده، حماسه نوی در راستای سازندگی و ناوابستگی میهن مان حاکم خواهد شد."برقرار باد نهادهای راستین کارگران

برپایی سندیکاهای کارگری خواست کارگران ایران

درود بر شادروان داریوش فروهر مدافع راستین کارگران ایرانشورای کارگران حزب ملت ایران

تهران، 29 خرداد 1384 خورشیدی


چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل