هجده تير، سياه روز ايلغاری ديگر به دانشگاه


پاینده ایران

ای آفریدگار پاک
تو را پرستش می کنم و از تو یاری می جویم


! هم ميهنان

در سينه های مردم خوب شهرمان در تاريخ سرزمين مان ثبت است که خرد گريزان ، شش سال پيش از اين در 18 تيرماه 1378 زخمی کهنه را سر گشودند ، اين بار نيز به گونه ای ديگر خانه دانش و آزادی را به خون دانشجويان و آزادي خواهان رنگين کردند. دانشجويان ژرف انديش و هم رزمان حزب ملت ايران که در تير ماه 78 آماج يورش و سرکوب مهاجمان قرار گرفتند و شماری از بام به زير پرتاب شدند، و تنی چند به بند کشيده شدند و هنوز هم دربندند، طلايه داران خواستهای ملتی بزرگ اند که راه و رسم باشرف زيستن را در مکتب آزاد انديشانی چون مصدق بزرگ آموخته اند و هرگز حقيقت را فدای مصلحت نکرده اند. آنان نمايندگان راستين ملتی هستند که تمام راههای قانونی ابراز عقيده و بيان را بر رويشان بسته اند، فرزندان ملتی که از تبعيض، بيداد، بی عدالتی و بی فردايی به جان آمده اند و از آن روز تاکنون به گناه ناکرده در بند بسر می برند

هم ميهنان
کاربدستان بر اين باور پای می فشرند که با خاموش کردن اين فروزه های اميد انگيز می توانند پرتو روشنی بخش سپيده را انکار کنند و خواهند توانست خواست و اراده ملتها را به کژراهه بکشانند و چند روزی شايد بيشتر بر اريکه قدرت مانده، بر سياهه عملکرد خود بيافزايند. غافل از اينکه طلايه داران روز به برآمدن خورشيد تابان از پس تيرگی شب ايمان راسخ دارند

هم ميهنان
در سياهکاری اين چنين، سه گروه نقش آفريدند: يکم آمران يا دستور دهندگان، دوم مجريان يا امربران، سوم پرده پوشان يا نان به نرخ روز خوران.، در 18 تيرماه نقاب از چهره اين سه گروه گرفته شد. با دريغ مهاجمان آزاد و دانشجويان در بند شدند. بدانيم تاريخ از داوری باز نخواهد ايستاد . حزب ملت ايران ضمن محکوم کردن يورش به مراکز علمی و پژوهشی بر اين باور است که دانشگاه بايد از استقلال برخوردار بوده و مصون از هرگونه تجاوز و دست اندازی حاکمان باشد چرا که زور با علم سازش ندارد

حزب ملت ايران بر اين باور است يورش 18 تير ماه در بعد سرکوب نظامی و آنچه تحت عنوان انتخابات در بعد سياسی و ... برگزار شده و می شود ما را بر آن مي دارد که تنها راه برون شد، به دور از خشونت از بن بستی که جمهوری اسلامی فراروی مردم ايران قرار داده است، ايجاد جبهه همبستگی ملی متشکل از نيروها و شخصيت های برون حاکميت است و بس.


برقرار باد جبهه همبستگی ملی برای مردم سالاری
پرتوان باد جنبش دانشجوئی ايران
برچيدن زندان سياسی خواست ملت ايران است


دبيرخانه حزب ملت ایران

تهران 17 تیرماه 1384 خورشیدی


چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل