گفتگوی بی بی سی با خسرو سیف دبیر حزب ملت ایران


پاینده ایران

ای آفریدگار پاک
تو را پرستش می کنم و از تو یاری می جویم


! هم ميهن

در شامگاه جمعه 3 تیرماه 1384 خبرنگار بی بی سی از آقای سیف پرسید

خبرنگار بی بی سی: تحریم انتخابات یا پرهیزکنندگان نسبت به انتخابات چه واکنشی نشان می دهند ؟

آقای سیف: حزب ملت ایران از سال 1359 طی اعلامیه ای از آن تاریخ از شرکت در کلیه انتخابات ایران کناره جویی کرده است ، اکنون نیز بر این باوریم که در این نظریه صحیح عمل کرده ایم . حتی در وضع موجود نیز حقانیت نظریه ما بیش از پیش خود را نشان می دهد . اما چرا چهل تا پنجاه در صد از مردم پای صندوق ها رفته اند ؟ باید بگویم شما ارگان ها را در نظر بگیرید ، خانواده هایشان را در نظر بگیرید ، گذشته از این سازماندهی که روی این مسائل می شود ، باید دقت شود ولی تمام اپوزیسیون که وجود دارند به هیچ وجه آزاد نیستند ، کلوپ ندارند ، میان مردم نمی توانند بروند ، فقط از طریق اعلامیه هایمان نظریه های خود را مطرح می کنیم

روابط عمومی حزب ملت ایران

تهران 3 تیرماه 1384 خورشیدی


چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل