خجسته روز بنیاد در پنجاه و هشتمین سال


پاینده ایران

ای آفریدگار پاک
تو را پرستش می کنم و از تو یاری می جویم


! هم میهن

در پی هجوم ارتش متفقین و اشغال سرزمین كهن ما شماری چند از جوانان آرمانخواه به مبارزه با عوامل اشغالگر پرداخته و با احساس به نیاز ملی نخست در انجمنِ نهانی گرد آمدند و سپس در شامگاه پانزدهم شهریورماه یك هزار و سیصد و بیست و شش سازمان فرهنگی و سیاسی آشكاری را بنیان نهادند كه مكتب پان ایرانیسم نام گرفت . اكنون جهان رها شده از افق های فریبنده ایكه با آوازه گریهای بدون درونمایه در برابر دیدگان مردم قرار گرفته بود به عصری تازه پا نهاد و خردگرایانه می توان آنرا عصر بازسازی هستی ملی با شیوه مردمسالاری خواند . عصری كه در آن ملت گرائی آگاه ، پرچم برافراشته ستیز با استعمار ، استبداد و ارتجاع گردیده است و هم چون بنیادی ترین نیروی براندازنده سلطه ، نوید جهانی بهتر را می دهد

در چنین هنگامه ای ( روز بنیاد ) سرآغاز شناخت ملت گرائی در این كهن بوم و بر ، بگونه ای دانش اجتماعی و نیز شكل سازمانی دادن به جنبش یگانگی جوئی ایرانیان فرا می رسد و چنین بود كه مكتب پان ایرانیسم شكل گرفت و در اوج مبارزات نهضت ملی ایران به رهبری مصدق بزرگ برای بیرون راندن غارتگران بیگانه ، بیشتر پرورش یافتگان این مكتب كه همه جا كوشا بودند با استفاده از آزادیهای بدست آمده در یكم آبان ماه یك هزار و سیصد و سی حزب ملت ایران بر بنیاد پان ایرانیسم را بنیان نهادند - در سال یك هزار و سیصد و چهل با تصویب كنگره بدون پسوند بنام حزب ملت ایران نامگذاری شد

حزب ملت ایران در ماههای نخستین با خروج تنی چند از حزب بر نفاق های درونی برانگیخته دشمن دست رد زده و از آن پس با آرمانخواهی و تكیه بر جهان بینی پرارجِ خود در راستای برآوردن خواست های تاریخی و اجتماعی ایرانیان به پیكاری خستگی ناپذیر با دشمنان ایران پرداخت و به رغم گسستی كه كودتای بیگانه ساخته 28 مرداد 1332 در روند آزادیخواهی و سلطه زدائی پدید آورد همواره در راه آرمانهای ملی خویش به مبارزه با استبداد ادامه داد

حزب ملت ایران پس از انقلاب 22 بهمن 1357 امید بسیار داشت كه با توجه به منابع غنی زیرزمینی و نیروی كارآمد انسانی دوران بهروزی برای ایرانیان آغاز گردد ، با دریغ بسیار چنین نشد با انحراف از جدول ارزش های انقلاب و گستردن بساط یكه تازی در پوشش نوین ، تمام هدف های بنیادین آن در بوته فراموشی قرار گفت تا استقلال ملی سخت آسیب پذیر و آزادیهای فردی و اجتماعی بكلی پایمال گردید و در زمینه عدالت همگانی قدمی برداشته نشد و میهن در ویرانی و پریشانی فرو ماند

حزب ملت ایران بارها یادآوری كرده است در آنچه زیر نام جمهوری اسلامی با قانون اساسی پرنقصی كه بر انقلاب بار گردید بهای بایسته به حاكمیت ملی داده نشد و نتوانسته است هیچ دگرگونیِ در خوری در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، و هیچ نوآوری سیاسی و پویای فرهنگی پدیدار سازد و نیز در روابط بین المللی جز دشمن تراشی و ناكارآمد بودن قدمی برداشته نشده است

حزب ملت ایران برای رسیدن به استقلال ، آزادی ، حاكمیت ملی ، عدالت اجتماعی و مردمسالاری به مبارزه ای آرام و دور از كردارهای خشن باور داشته و در خجسته روز بنیاد با برخورداری بیش از نیم قرن مبارزه از همه زنان و مردان ایران زمین می خواهد جدائی های دشمن شادكن را رها كرده و با پیوستن به سازمان های سیاسی ملی و اتحادیه ها و سندیكاها در جبهه همبستگی ملی منسجم تر با توان بیشتر به مبارزه با نابسامانیها و استبداد تا استقرار حكومتی مردم سالار ادامه دهند

درود بر روان پاك رهبران دشنه آجین شده حزب ملت ایران داریوش و پروانه فروهر

برچیده باد بساط یكه تازی

گسسته باد زنجیرهای استبداد

برچیده باد زندانهای سیاسی

دبیرخانه حزب ملت ایران

تهران پانزدهم شهریور 1384 خورشیدی


چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل