از سی تير بياموزيم


پاینده ایران

ای آفریدگار پاک
تو را پرستش می کنم و از تو یاری می جویم


! هم ميهنان

فردای تاريخی هر ملت در گرو شناخت همه جانبه گذشته و حال آن است و توانمندی های نسل کنونی را با يادآوری کارآوريهای نسلهای پيشين ميتوان شناخت. در برخورد هنگامی با سالگرد قيام ملی سی تير بايد در نظر داشت که رهبر انديشمند نهضت ملی ايران دکتر محمد مصدق تنها با پشتيبانی مردم توانست راه پرسنگلاخ ملی شدن صنعت نفت را به پيمايد

مصدق بزرگ پس از دفاع جانانه در ديوان داوری بين المللی و با اميد باينکه رای به نفع ايران خواهد بود در چهارم تير ماه 1331 در ميان يکی از پرشورترين استقبال های مردمی وارد تهران شد

سفارت های انگليس و آمريکا و عوامل وابسته داخلی آنها در هنگام دور بودن دکتر مصدق از کشور چون گذشته سرگرم توطئه چينی برای شکست نهضت ملی بودند ، از اينرو در دهم تير ماه يکی از مهره های شناخته شده ی خود ، حسن امامی امام جمعه تهران را با 39 رای در مقابل 35 رای نامزد نهضت ملی بر جايگاه رياست مجلس شورای ملی نشاندند ، با توجه به گشايش دوره جديد مجلس شورای ملی دکتر مصدق در چهاردهم تير ماه از نخست وزيری کناره گيری کرد

هيات حاکمه از بيم مردم نمی توانست يکباره دکتر مصدق را کنار گذارد در نتيجه مجلس شورای ملی در چهاردهم تير ماه و مجلس سنا در هجدهم تير ماه بر نخست وزيری مصدق ابراز تمايل کرد و در بيست و يکم تير ماه فرمان نخست وزيری صادر شد . دکتر مصدق که از عمق توطئه عليه ملت و نهضت ملی بخوبی آگاهی داشت برای جلوگيری از اخلال و کارشکنی مخالفان در داخل و خارج مجلس چهارشنبه بيست و پنجم تيرماه در ملاقات با شاه ضمن مطرح کردن مشکلات و توطئه ها خواستار تصدی وزارت جنگ شد که با مخالفت شاه روبرو گرديد و مصدق گفت استعفا خواهم داد و استعفانامه خود را در ساعت 8 شب به دربار فرستاد و در ساعت 9 شب از راديو اعلام و در روز بعد در همان ساعت خبر نخست وزيری قوام السلطنه از راديو پخش و کشور دچار بحران گسترده ای شد

همه حزب ها، سازمانها و شخصيت های ملی و وفادار به نهضت ملی و رهبر خردمند آن دکتر مصدق از يکسوی و از سوی ديگر از دربار شاهی و وابستگان ، سياستمدار کهنه کاری که برآمده از توطئه بيگانه و عوامل آن به نخست وزيری گمارده شده بود تا نيروهای سلاح دار در برابر هم به صف آرايی پرداختند

پس از چهار روز بيم و اميد و قدرت نمايی های نوشتاری و گفتاری و اعنراض مردم در جای جای کشور و درگيری های پی در پی مردم با نيروهای سرکوبگر سرانجام برق غيرت بدرخشيد و سی تير به هنگامه ای مردمی و سرنوشت ساز بدل گرديد و صدای يا مرگ يا مصدق در جای جای ايران زمين طنين انداز شد


سی تير قامت برافراشته ملتی بود که دانايی ، توانايی و هشياری خود را سر از نو بر تارک تاريخ به ثبت رساند و دشمن را به زير کشانيد

سی تير آوای توفانی ، مردم بپاخاسته ای بود که نمی خواستند دگرباره عزت و ثروت خود را لگدکوب استعمار و استبداد ببينند

ملت ايران در سی تير با تاريخ ديدار کرد و دوباره زاده شد

سی تير جوشش خشم فروخورده ی ملتی بود که سالهای سال تازيانه ی ستم را بر شانه های خود حس می نمود و زمينه ای برای واکنش نمی يافت

ايرانيان در سی تير بر خوار داشت مرگ برخاستند و جان در راه آرمان فدا کردند و با دست تهی به دشمن غرق در سلاح تاختند و بخوبی نشان دادند که در مقابل اراده و خيزش هر ملتی هر استبدادی محکوم به فنا است

در سی تير آموخته شد که در پيکارهای رهايی بخش ملی بايد هر نفاق را فرو نهاد و دشمن را با همبستگی همگانی تاراند و همای پيروزی را به پرواز درآورد

در سی تير آموخته شد که بايد خواست ملی را دريافت و در قالب روشنی پيش روی مردم قرارداد، تا همگان برای برآوردن آن به ايستادگی و کوشش برخيزند

ارزشمندترين درس گرفته شده از سی تير اين است که هيچ پيروزی به خودی خود تحقق نمی يابد و بايد برای آن مبارزه کرد


اينک با دريغ بسيار، ايران ديرينه سال با قشری نگری و يکسونگری کاربدستان جمهوری شرايط حساس و هولناکی را می گذراند، مردم دچار سيه روزی، دلال بازی، گرانی سرسام آور، گرسنگی، برهنگی، بی سرپناهی، بيکاری، فقر، کمبود بهداشت و درمان و دارو، نارسايی آموزشی در سطح های گوناگون و .... ، هستی ملی را بخطر انداخته است تا جائيکه نامزدهای رياست جمهوری هم برای جلب آرايی بيشتر ناگريز از طرح شعارگونه اين کمبودها شدند . اين همه، زائيده ی پايمال کردن حقوق سياسی و اقتصادی ملت و ناديده گرفتن حيثيت ذاتی بشر و حصر آزاديهای فردی و اجتماعی از سوی کاربدستان است که جز فرصت سوزی هنری ندارند

در چنين هنگامه ای حزب ملت ايران با کوله بار ساليان دراز پيکار خستگی ناپذير در برابر نيرورهای استبدادی و استعمار از زنان و مردان اين نياخاک ايزدی و همه سازمانهای ملی می خواهد که همگان از سی تير بياموزيم و در راستای برپايی سامانی مردم سالار گام برداريم .

پيروز باد ملت

درود بر شهيدان سی تير

بر چيدن زندان سياسی خواست ملی است


روابط عمومی ملت ایران

تهران 30 تیرماه 1384 خورشیدی


چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل