فرزندان میهن را آزاد کنید


پاینده ایران

ای آفریدگار پاک
تو را پرستش می کنم و از تو یاری می جویم


!هم میهنان، مردم دادخواه ایران

در جمهوری اسلامی دفاع از حق و حقیقت جرم نابخشودنی است، کاربدستان جمهوری اسلامی چون یارای رویارویی منطقی و آزادانه با مبارزان راه استقلال و آزادی ایران را ندارند ناچار به حذف و یا به بند کشیدن مبارزان اقدام می کنند. ناصر زرافشان وکیل شرافتمند پرونده قتل های سیاسی پاییز 77 که با شهامت و جسارت به دفاع از موکلان خود پرداخت و حاضر به مصالحه نبود و بر اجرای حقیقت و آگاهی ملت از بی عدالتیها پای فشرد و در نتیجه به 5 سال زندان محکوم شد، اینک پس از گذشت 7 روز از اعتصاب غذا بیم جان او می رود و این در حالی است که تنها گناه او دفاع از قربانیان قتل های سیاسی بوده و اکنون ادامه حبس او سلامت جسمی او را با خطر شدید رو به رو کرده است

حزب ملت ایران اعلام می دارد ناصر زرافشان و کلیه زندانیان سیاسی هر چه زودتر باید آزاد شوند و مسئولیت هر گونه آسیب به آنان متوجه کاربدستان جمهوری اسلامی بوده که باید در پیشگاه بزرگ ملت ایران پاسخگو باشند


دبیرحزب ملت ایران

تهران 24 خرداد 1384 خورشیدی


چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل