آثار هنری در پیوند با بزرگداشت
صد و بیست و سومین زادروز دکتر مصدق


هیئت برگزارکننده بزرگداشت زادروز دکتر مصدق از حمایت صمیمانه کلیه هنرمندان قلبا سپاسگزاری مینماید
تقدیم به بزرگداشت 123-مین زادروز دکتر مصدق

« تابلو نقاشی «سلام به ایران
کار جمشید وحیدی ‌ 
را اینجا ببینید
برای بزرگداشت در شهر كلن

«شعر «سلام
از دکتر منیر طه
را اینجا بخوانید
شعر «" پیرمرد احمدآبادی" چنان که
« می گفت، می نوشت عباس
سروده علیرضا رضائی ‌ 
را اینجا بخوانید
اولین اجرا در این بزرگداشت

«فیلم-نمایش «مصدق تابستان، پاییز، زمستان
به کارگردانی رضا علامه زاده 
را اینجا بخوانید
« شعر «مصداق صدق‌
سروده ویدا فرهودی ‌ 
را اینجا بخوانید
«اثر هنری «سعید سیادت
را اینجا ببینید
تقديم به کوشندگان آزادی و سربلندی ایران

«شعر «اندوهگزاری
سروده نعمت آزرم  
را اینجا بخوانید
تقديم به کوشندگان آزادی و سربلندی ایران

«شعر «سردار پیر
سروده نعمت آزرم 
را اینجا بخوانید
تقدیم به بزرگداشت در شهر كلن

«تابلو نقاشی از «جمشید وحیدی
را اینجا ببینید
تقديم به کوشندگان آزادی و سربلندی ایران

«شعر «پیمان آزادی
سروده نعمت آزرم  
را اینجا بخوانید
تقديم به کوشندگان آزادی و سربلندی ایران

«شعر «ستاره جاوید
سروده نعمت آزرم 
را اینجا بخوانید
«اثر هنری دیگری از «سعید سیادت
را اینجا ببینید
بازگشت :     به صفحه قبل