مصدق و جوانان


برای مطالعه نمونه پیامهای دکتر مصدق به جوانان سه پیام زیر را ببینید


در باره تصویب لایحه ملی کردن نفت
پیام اول   خرداد 1330

پاسخ دکتر مصدق به نامه کنفدراسیون دانشجویی در خارج از کشور

پیام دوم   فروردین 1341
پاسخ به نویسنده رساله نسل جوان و جبهه ملی
پیام سوم   مهر ماه 1341
بازگشت