نظر دکتر مصدق در رابطه با ضرورت و چگونگی تشکیل جبهه در دهه ۴٠

پاسخ دکترمصدق به نامۀ کمیتۀ سازمان دانشجویان جبهۀ ملی ایران

و اما اینکه مرقوم فرموده اید نظریات خود را دربارۀ تشکیلات و نحوۀ مبارزات عرض کنم

راجع به تشکیلات چون از حدود مطالعه خارج نیست میتوانم نظریاتی بدهم ولی راجع به نحوۀ مبارزات از این جانب که در زندان بسرمی برم کاری ساخته نیست، چونکه مبارزه هرآن بصورتی درمی آید که رهبری جبهه باید تجدیدنظر کند وآنی غفلت ننماید وتعیین نحوۀ مبارزه ازوظائف هیأت اجرائیه وآن کسی است که برای رهبری انتخاب می شود

اکنون اجازه می خواهم که عرض کنم شما دانشجویان عزیز جزیی از افراد مملکتید ونمی توانید به تنهایی کار مفیدی انجام دهید مگر اینکه با سایر تشکیلات مملکتی همکاری کنید واین کار با اساسنامه ای که برای جبهۀ ملی تنظیم شده بهیچوجه صورت نخواهد گرفت. اساسنامه باید طوری تنظیم شود که هر حزب وجمعیت و دسته ای که صاحب تشکیلاتند بتوانند با انتخاب یک یا چند نماینده وارد جبهه شوند، درتصمیمات جبهۀ ملی شرکت کنند و نمایندگان مزبور نظریات جبهه را باطلاع موکلین خود برسانند و انجام آن را بخواهند

هر حزب و هر اجتماع برای خود مرامی دارد وهیچ وقت حاضر نمیشود از مرام خود دست بکشد و تشکیلات خود را منحل نماید. صلاح جبهۀ ملی هم دراین است که کاری به مرام دیگران نداشته باشد فقط اجرای مرام خود را تأمین نماید. بنابر این تعریفی که میتوان ازجبهۀ ملی نمود اینست: «جبهۀ ملی مرکز احزاب و اجتماعات و دستجاتی است که برای خود تشکیلاتی دارند و مرامی جزآزادی و استقلال ایران ندارند.» این مرام چیزی نیست که یک عدۀ قلیل و هر قدر صاحب فکر، بتوانند در مملکت آن را اجرا نمایند. بلکه مجری این مرام باید ملت ایران باشد. گذاردن یک عده ای در خارج وعدم پذیرش آن بهرعنوان که باشد بر خلاف مصالح مملکت است


دکتر محمد مصدق
احمدآباد بیست وهشت فروردین ماه ۱۳۴۳

برگرفته ازکتاب نامه های دکترمصدق، به کوشش محمدترکمان ، 1374 تهران، صفحۀ 321چاپ این صفحه             بازگشت      به صفحه قبل