بیانیه جبهه ملی ایران ـ آلمان
به مناسبت پنجاه و دومین سالگرد كودتای ۲۸ مرداد1332


"اگر زندگی توام با استقلال و آزادی نباشد، بقدر پشیزی ارزش نخواهد داشت"
دكتر محمد مصدق

تاریخ معاصر ایران ، تاریخ تلاش بی وقفه ملتی است كه به منظور محدود كردن و پاسخگو بودن قدرت زمامداران، تحقق دموكراسی ، استقلال و نفی هرگونه سلطه بیگانه بوده است. در این سیر تاریخی ، ملت ما ناگزیر در برابر دو مانع اصلی روبرو بوده است. از یك سو حكومت‌های دیكتاتوری داخلی با قدرتی كه هرگز منوط و مشروط به هیچ قانون یا قراردادهای اجتماعی نبوده و نیست كه بر كشور ما مسلط شدند، و از حاكمیت و نظارت مردم بر سرنوشت خویش ، بشدت ممانعت بعمل آوردند. از سوی دیگردخالت برخی از نیروهای بیگانه كه به منابع طبیعی و بازار مصرف و موقعیت جغرافیائی آن طمع داشته‌اند كه همیشه‌ با خواست واقعی ملت ایران مقابله كرده‌اند

مرداد ماه برای ملت ما یادآور دو رخداد بزرگ تاریخی است: كودتای شوم و خطرناك 28 مرداد 1332 كه روند دموكراسی را در كشور ما ضربه پذیر كرد و نهضت ملی ایران شكست خورد . دوم : 14 مرداد ماه یادآور پیروزی انقلاب مشروطیت است؛ نهضتی كه یك قرن از آن می‌گذرد. اما هر دو این رخداد در جهت تلاش تاریخی ملت ایران جهت آزادی ، استقلال و حاكمیت ملی بود

دكترمحمدمصدق با ملى كردن صنعت نفت، احساس غرور و توانائى مبارزه با قدرتهاى سلطه گرآن روز و زیست در استقلال را در مردم ایران و دیگر ملل زیرسلطه برانگیخت واین امر مهم، منشأ تحولات بزرگى شد كه طبیعتا با تصمیم و خواست اصلى نظامهاى سلطه گر و عامل غارت و چپاول ملتهاى تحت سلطه ؛همخوانی نداشت. لذا ایران تحت تحریم و محاصره اقتصادى قرارگرفت. اما حكومت دكترمصدق با اتخاذ تدابیر مهم، این بار نیز، سلطه گران را ناكام گذاشت. دكتر محمد مصدق با عزمى راسخ و استوار با شركت در دادگاه لاهه ودفاع از حقوق ملت ایران كه با پیروزى وى و شكست امپراطورى انگلیس انجامید، راه را بر نفوذ بیگانه بست و استقلال كشور تثبیت گردید

آمریكا و انگلستان استقرار حكومت دموكراسی در ایران را خطرى جدى براى منافع خود در منطقه مى ‏دانستند. نتیجتا چاره را در سرنگونى حكومت ملى مصدق یافتند. این بار نیز با همكارى عوامل ایرانى «پیرو وابستگى و استبداد»، فرزند رضاخان را به خدمت گرفتند و دست بكار سرنگون كردن حكومت ملى مصدق و از میان بردن آزادى و استقلال و حاكمیت ملی شدند. امروز پنجاه و دو سال از كودتای 28 مرداد 1332 می گذرد و هنوز ملت ایران برای آزادی و استقرار حاكمیت دموكراسی ، مبارزه می كند. ما مفتخریم فرزندان ملت كه دریك قرن گذشته دو انقلاب ( انقلاب مشروطیت و انقلاب بهمن 57 ) پرشكوه و عظیم را آفریده است با جلب مشاركت همه قشرها و سازماندهی كارآمد شهروندان به خواسته‌های تاریخی خویش دست یابد. ما نیازمند اراده ،‌ آگاهی و انسجام همگانی و ملی هستیم ، نه حاكمیت نیروهای بیگانه. تنها افراد و سازمان هائی سلطه بیگانه را در ایران، آزادیبخش می‌دانند كه چشمان خود را بر تجربه تاریخی میهن عزیزمان بسته اند. با آروزی استقرار آزادی و حاكمیت ملی در ایران. پاینده ایران


جمعه28 امرداد 1384

روابط عمومی جبهه ملی ایران ـ آلمان


چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل