اطلاعیه جبهه ملی ایران درباره اصول میثاق ملی ایرانیان


آقای مهندس عباس امیرانتظام، عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران، بیانیه «اصول میثاق ملی ایرانیان برای شکل دهی حکومت دموکراتیک» که در آن به تفصیل درباره استقرار حاکمیت ملی، استقرار نظام پارلمانی، جدایی دین از حکومت، ویژگیهای دستگاههای اجرایی و قضایی، ضرورت پیوستن کنوانسیونهای حقوق بشری، تضمین آزادی بیان وعقیده و مذهب و مطبوعات، طرد خشونت، همزیستی مسالمت آمیز با دیگر کشورهای جهان، انزجار از تروریسم و همکاری با جامعه جهانی، سخن گفته شده است منتشر نمود که پیشنهادها و مواضع این بیانیه همانا مواضع جبهه ملی ایران و مورد پشتیبانی و تایید همه اعضای هیئت رهبری و هیئت اجرایی جبهه ملی می باشد

جبهه ملی ایران امیدوار است که پیام ما مبنی بر خواستهای ملت ایران به گونه ای شفاف به گوش جهانیان رسانیده شده باشدجبهه ملی ایران


یازده اردیبهشت 1384  

چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل