بزرگداشت سالگرد شهیدان سی تیر


در روز پنجشنبه 30 تیر، شماری از اعضای هیئت اجرایی جبهه ملی ایران بنمایندگی از سوی شورای مرکزی، به همراه جمع کثیری از اعضاء و هواداران جبهه ملی در سر مزار شهیدان قیام 30 تیر 1331، واقع در ابن بابویه، حضوریافتند و آنرا گلباران کردند

در این مراسم، آقای مهندس حسین عزت زاده، عضو شورای مرکزی، آقای مهندس آرش رحمانی، عضو سازمان مهندسان و آقای دکتر حسین موسویان، رییس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران، درباره اهمیت و جنبه های تاریخی و سیاسی قیام خودجوش و مردمی 30 تیر علیه استبداد و حکومت فردی سخنرانی کردند

جمعیت سپس بر سر مزار شهید دکتر حسین فاطمی حاضر و آن را گلباران کرد. مراسم در ساعت هفت پس از نیمروز با خواندن سرود ای ایران پایان یافت

روابط عمومی جبهه ملی ایران


سی و یک تیر 1384

چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل