سی ام تير ماه، سالروز خيزش ملت ايران برای استقرار حاکميت ملی و نفی حاکميت فردی و تام گرايانه را گرامی می داريم

بنام خداوند جان و خرد

رويداد سی ام تير، از جايگاهی پرشکوه در دوران نهضت ملی ايران برخوردار است، و ميتوان آنرا حرکتی بنيادين در راستای تکاملی جنبش ضد استعماری ملی شدن صنعت نفت بشمار آورد

نهضت ملی ايران به پرچمداری جبهه ملی ايران و رهبری دکتر محمد مصدق، در اصل بر دو پايه بنيادين استوار بود. نخست، حذف سلطه استعمار و کوتاه ساختن دست بيگانگان از منابع ملی کشور و، دوم، تغييردرساختار حاکميت وبازگرداندن حق تعيين سرنوشت کشور به ملت وبرچيدن بساط وابستگان به قدرتهای بيگانه در اداره کشور، به منظور استقرار حاکميت ملي. جبهه ملی ايران و رهبر آن دکتر مصدق به روشنی آگاهی داشتند که تا ساختار حکومت دگرگون نشود و شاه و عوامل وابسته به دربار و جيره خواران بيگانه دستشان ازقدرت کوتاه نگردد، امکان پايدارساختن يک دولت ملی متکی بر خواست و رای ملت ميسر نخواهد شد. بنابراين، با تمام نيرو بر آن بودند که بر اساس روح مشروطيت، شاه را وادارسازند تا از دخالت و اعمال نفوذ در کار اداره کشور خود را بر کنار بدارد. از اينرو، دکتر مصدق به درستی ارتش را که مهمترين اهرم اعمال قدرت شاه بشمار می رفت هدف قرارداد و اصرار بر آن داشت که فرماندهی ارتش و وزارت دفاع در اختيار دولت قرار بگيرد

اين اقدام اساسی بشدت شاه و حاميان خارجی او را به وحشت انداخت، زيرا به خوبی می دانستند که تسليم در برابر اين مهم، دست آنها را بتدريج از دخالت در کار دولت و شکل دادن به مجلس در جهت منافع خود کوتاه خواهد ساخت. بنابراين، آنان بشدت به مقاومت پرداختند، ولي، يکباره، خود را با موج سهمگين خيزش ملت مواجه ديدند و، با وجود برخورد خشونت بار با آن خيزش، سرانجام با شکست مواجه گشتند و ملت به پيروزی رسيد

رويداد سی ام تير برای همه کسانی که در طی ساليان دراز پس از انقلاب 57 می کوشند خواست، حق و رای مردم را ناديده بگيرند و ساختار جمهوريت را مسخ کنند و مجلس را از اعتبار بياندازند و حاکميت صنف روحانی را بر جامعه تحميل کنند، بايد درس عبرتی باشد. ملت ايران از جنبش مشروطيت تا به امروز هميشه در پی آن بوده تا در کنار نفی سلطه بيگانه، ساختاری را در کشور استوار گرداند که اصل حاکميت ملی متکی به يک مجلس توانمند که نمايندگان آن با آزادی کامل برگزيده شده باشند، بنياد کار قرار بگيرد. ملت ايران در پی دستکم يک قرن مبارزه و تلاش، امروز وجود هرگونه ساختار انتصابی برکنار از رای مردم و نظارت نمايندگان خود را نمی پذيرد. تنها راه برون شد از بحران کنونی تمکين حاکميت از يک ساختار مردم سالار و يک جمهوری ملی تمام عيار می باشد، و بدون شک تا دستيابی به آن، ملت از پای نخواهد نشست. از اينرو، هر قدر حاکمان بر قدرت نشسته بر ابعاد خشونت و فشار خود بيافزايند، مردم را در ادامه راهی که در پيش گرفته اند مصمم تر خواهند ساخت

ما برای چندمين بار اعلام می داريم که راه رهايی از بحرانهای فزاينده، تمکين کردن به خواست ملت وگردن نهادن به يک همه پرسی برای استقرار ساختارمردم سالار يک جمهوری قدرتمند است که بر پايه رای همه شهروندان اين مرز و بوم شکل بگيرد، که در آن هيچ عاملی حق نداشته باشد جامعه را به شهروندان چند درجه ای تقسيم کند و هيچ گروهی خود را برتر از ديگران و حاکم بر سرنوشت ملت بشمار آورد

در پايان، ضمن بزرگداشت پنجاه و يکمين سال خيزش شکوهمند سی ام تيرماه، اعلام می داريم که در جو خفقان حاکم بر کشور که ساخته و پرداخته گروههای فشار است، با اعتراض به عملکرد تجاوزکارانه جريانهای مذکور و دستگيريهای گسترده دانشجويان، نيروهای جوان ملي، فعالان سياسی و روزنامه نگاران برای نخستين بار طی چند دهه گذشته از حضور در آرامگاه شهيدان پرافتخار سی ام تيرماه و گل افشانی بر مزارشان خودداری می کنيم. اميد آنکه در سال آينده در شرايطی مناسب با حضور گسترده مردم بتوان ياد و خاطره آن مبارزان راه آزادی و استقلال ميهن را که جان شيرين خود را فدای استقرار حاکميت ملی ساختند، بر سر مزارشان، گرامی بداريمجبهه ملی ايران

سی تير 1382
چاپ این صفحه             بازگشت      به صفحه قبل