کتب در باره سی تیر 1331


سایر اطلاعات و معرفی کتاب

نویسنده

نام کتاب

ترجمه به‌ زبان‌ انگلیسی‌ توسط دکتر محمدعلی ‌همایون‌کاتوزیان، چاپ‌ اول‌ 1364 چاپ‌ هشتم‌ 1375، انتشارات علمی

روی جلد این کتاب را ببینید و قسمت اول آن را اینجا بخوانید
قسمت دوم این کتاب را اینجا بخوانید
قسمت سوم این کتاب رااینجا بخوانید

دکتر مصدق
با پیشگفتار پسرش دکتر غلامحسین مصدق و توضیح‌ ایرج‌ افشار

خاطرات و تالمات

صفحه 214، عضو سفارت انگلیس از 1947-1951 در تهران و سپس کارمند وزارت خارجه انگلیس

سر دونالد لوگان

پایان امپراطوری

صفحات 637-638

-

قلم و سیاست، شکست ارتجاع

موسسه فرهنگی رسا، 1366، بخش سوم

سرهنگ غلامرضا منصور رحمانی

کهنه سرباز

-

غلامرضا نجاتی

جنبش ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 1332

بیست و پنج تیر

نشریه حزب توده ایران

نوید آینده

بیست و هفت تیر، این نشریه به جای بسوی آینده چاپ میشد

نشریه حزب توده ایران

نشریه دژ

جلد 1، صفحات 366-384

قطعنامه پلنوم چهارم کمیته مرکزی حزب توده ایران

جنبش کارگری و سوسیال دموکراسی ایران

پیرایه بامشاد

دکتر حسن ارسنجانی

یادداشتهای سیاسی دکتر حسن ارسنجانی

-

دکتر محمد علی کاتوزیان

مصدق و نبرد قدرت

انتشارات پرنتایس هال، 1980

اشرف پهلوی

چهره در آینه

-

مارک. ج. گازیوروسکی

دیپلماسی آمریکا و شاه

-

ترجمه حمید احمدی

اسناد سیا منتشره در نیویورک تایمز


غلامرضا نجاتی

تاریخ سیاسی 25 ساله

ترجمه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، نشر نی، چاپ نهم

یرواند آبراهامیان

ایران بین دوانقلاب

انتشارات زوار

محمد ترکمان

قیام ملی سی تیر به روایت اسناد و تصاویر

بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360

حسین مکی

وقایع سی تیر 1331

-

-

دفتر یادبود شهدای سی تیر

دفتر اول، 1359،انتشارات رسا

محمد ترکمان

تشنجات، درگیریهای خیابانی و توطئه ها در دوران حکومت دکتر محمد مصدق

شابک: 2-12-3228-469، 1384،انتشارات بازتاب نگار

دکتر ماشاء الله ورقا
رئیس پسشین دایره اطلاعات و مراقبت شهربانی کل کشور و عضو پیشین سازمان افسران حزب توده

ناگفته هایی پیرامون فروریزی حکومت مصدق و نقش حزب توده ایران

بر پایه تازه ترین سندها

 روی جلد این کتاب را ببینید

مقدمه این کتاب را در 4 صفحه بخوانید

 صفحه اول      صفحه دوم

 صفحه سوم      صفحه چهارم


دکتر فخرالدین عظیمی

حاکمیت ملی و دشمنان آن

برگرفته از نشریه آزادی ویژه مصدق

این مضمون چند صد صفحه ای را از صفحه یک شروع کرده و ورق بزنید

جبهه دموکراتیک ملی ایران

یادواره پنجاهمین ملی شدن صنعت نفت

ISBN: 964-317-283-X
دو جلد، انتشارات رسا، 1998

سرهنگ غلامرضا نجاتی

مصدق، سالهای مبارزه و مقاومت

ترجمه: فرزانه طاهری، نشر مرکز، چاپ اول اسفند 1372، چاپ دوم 1378

دکتر محمد علی همایون کاتوزیان

مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران

نشر علم، 2001

سرهنگ جلیل بزرگمهر - وکیل مصدق در دو دادگاهش

مصدق به روایت تصویر

انتشارات روایت، 1370

عبدالله برهان

رنجهای سیاسی دکتر مصدق
یادداشتهای سرهنگ جلیل بزرگمهر

جلد اول

مجید تفرشی، محمود طاهر احمدی

گزارشهای محرمانه شهربانی 1324-1326

انتشارات نهضت آزادی، جلد اول، قسمت دوم

نهضت آزادی ایران، خارج از کشور

اسناد نهضت آزادی ایران

انتشارات رسا، 1371، به انضمام اسنادی در رابطه علما با دکتر مصدق

محمد ترکمان

نقدی بر مصدق و نبرد قدرت

انتشارات زوار

عبدالحسین مجید کفایی

مرگی در نور
چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل