منافع ملی و امنیت ملی در ایران امروز

سخنرانی در صدوسی و پنجمین زادروز مصدق ، کلن
جهانگیر لقائی


آقای لقائی ابتدا اشاره نمود که منافع ملی بر سه پایه زیرین استوار است: الف ـ رفاه ملی، ب ـ امنیت ملی و پ ـ دفاع ملی. وی افزود که رفاه ملی یعنی اینکه جامعه به حدی از رفاه برسد که کسی بر اساس معیارهای بین المللی زیر خط فقر نباشد. او همچنین اشاره داشت که امنیت ملی اگرچه پهنه های متعددی را دربر میگیرد، اما در کوتاه ترین بیان، امنیت ملی، احساس آسایش و آرامش برای عموم شهروندان جامعه است و اینکه هر کسی با هر فرهنگ و اندیشه و عقیده‌ای بتواند بدون کوچکترین واهمه ای نظرش را بیان کند و آزادانه و با برخورداری از حقوق شهروندی در جامعه زندگی کند. او در توضیح رکن سوم گفت: دفاع ملی ارتباط مستقیم با دو پایه اساسی فوق دارد. تا مادامی که مردم ایران از حداقل استانداردهای لازم برخوردار نشوند، دفاع ملی نیز همواره در معرض خطر قرار دارد. او سپس به ذکر برخی منابع آماری مؤسسات پژوهشی معتبر دنیا پرداخت و اشاره داشت که ایران از بین 152 کشوری که در شاخص های مالی و بانکی (فساد مالی و پولشوئی) مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته‌اند در رتبه آخر قرار دارد. همچنین 20% از مردم ایران، یعنی 16 میلیون نفر، در فقر مطلق زندگی میکنند. رقم واقعی تورم نه تک رقمی، بلکه تورم واقعی و انتظارات تورمی در جامعه بالای 22% قرار دارد و نرخ بیکاری حتی 30% الی 35% برآورد میشود. وی دربررسی و مقایسه شاخصهای گوناگون بین کره جنوبی و ایران به برخی از مهمترین مولفه های اقتصادی (تولید ناخالص ملی و …) اشاره نمود و نقش و اهمیت صادرات کشوری چون کره جنوبی به کشورهای غربی را عامل توانایی اقتصاد تولید محور آن کشور دانست و گفت که ایران برغم همه امکانات زیرزمینی و استعدادهای دیگر چون نیروی جوان و تحصیل کرده، بعنوان کشوری ناتوان و وابسته به اقتصاد نفتی این چنین دچار بحران است و سیستم اقتصادی در ایران آسیبهای جدی دیده است. او در پایان به شاخص فرار مغزها در ایران اشاره داشت (رتبه 136 از میان 140 کشور)

آقای جهانگیر لقائی افزود که مشکل اساسی، بحران پایه‌ای در کل سیستم اقتصادی و نظام سیاسی ـ اجتماعی تام گرا در ایران میباشند و اینکه کشوری که به لحاظ اقتصادی ـ مالی ـ بانکی این چنین ناتوان و آسیب‌پذیر است و جایگاهی حاشیه‌ای در اقتصاد بین‌المللی برحوردار است، به لحاظ امنیت ملی، دفاع ملی و نهایتاً منافع ملی نیز آسیب‌پذیر خواهد ماند
بازگشت :     
به بالای صفحه     به صفحه قبل