مقالات در رابطه با بزرگداشت 126مین زادروز دکتر مصدق

مجموعه کار و اخلاق سياسی مصدق چنان ارزش‌هايی از خود به جای گذاشته است که هر چه زمان می‌گذارد اعتبار آن‌ها بيشتر شناخته شده و علاقمندان به دموکراسی و حاکميت ملی و عدالت اجتماعی را بيشتر شيفته خود می‌سازد. چه زيباست وقتی که می‌بينيم بسياری از چپ و راست خود را به مصدق و مصدق را به خود متعلق می‌دادند و چه دلخراش است وقتی مشاهده می‌شود که عده‌ای پی نام خيزان به طور نامشروع از نام مصدق سوء استفاده می‌کنند. اما قابل توجه است که بدانيم اخلاق سياسی و دکترين مصدق برای بسياری از کوشندگان راه مصدق به اندازه کافی روشن نيست. مصدق در تمام دوران فعاليت سياسی خود از متد مديريت و دکترين سياسی مختص به خود استفاده می‌کرد.

متن کامل این مقاله را بخوانید
مقاله آقای دکتر فرهنگ قاسمی


استانداردهای مکتب مصدق
و حکومت ملى
آموزه ها و میراث فکری مصدق در طول زمان علیرغم همه اتهامات و سانسورها مورد اقبال هرچه بیشتر نیروهای ملی، عرف گرا، دموکرات، دین باوران دموکرات، چپ و سوسیال دموکرات و مورد توجه جوانان و دانشجویان آگاه کشورمان واقع گردیده است. میراث فکری مصدق از آسیب و گزندهای رژیم پیشین، و پس از انقلاب از حملات و تحریفهای رژیم فقاهتی سربلند بیرون آمده است. رویکرد گسترده امروزین نیروهای جنبش دموکراسی و حقوق بشر و فعالین مدنی به این سرمایه معنوی و پشتوانه نمادین، خود زمینه و مولفه و شناسه معتبری در راه همبستگی ملی ایرانیان محسوب میشود و میتواند بعنوان میزان و مشعل راه همبستگی ملی کوشندگان و پیکارگران جنبش دموکراسی خواهی امروز ایران قرار گیرد

متن کامل این مقاله را بخوانید
مقاله آقای علی اصغر سلیمی


فرایند همبستگی ملی
و تشکل اراده ملت
امروز بر همه، جوانان، زنان و مردان وطن پرست و آزادیخواه ایران فرض و واجب است که نه فقط بخاطر آشنائی عمیق تر با تاریخ یک قرن گذشته میهن و ملت خود و باز نه فقط بخاطر قدرشناسی از خدمات یک آموزگار بزرگ دموکراسی و سردار آگاه و دانا و خردمند سیاسی، بلکه بویژه به منظور پرتوافکندن بر راه امروز و فردای مبارزه، در آستانهء یکصد و بیست و ششمین سالروز تولد مردی که تاریخ زندگی و مبارزاتش آئینه تمام نمای تاریخ مردم و کشور ما میباشد، بکوشند تا او را بهتر بشناسند

متن کامل این مقاله را بخوانید
مقاله آقای دکتر پرویز داورپناه


یکصد و بیست و ششمین سالروز
تولد دکتر محمّد مصّـدق مبارک باد
بازگشت