مقالات در باره سی تیر

یادی از سی ام تیر ماه

مهندس عزت الله سحابی


ایران فردا، مرداد 1374، سال چهارم، شماره 19، صفحه 47
از سی تير بياموزيم

حزب ملت ایران


ادامه مطلب
اطلاعیه حزب ایران پیرامون مراسم
سالگرد قیام ملی سی تیر

این اطلاعیه را بخوانید
جبهه ملی ایران سالگرد شهدای
قیام ملی سی تیر را برگزار می کند

این اعلامیه را بخوانید
قسمتهایی از بیانیه قوام در روز 27 تیر 1331

این بیانیه را بخوانید
متن استعفانامه دکتر مصدق در 25 تیر 1331

این استعفانامه را بخوانید
متن مذاکرات دکتر مصدق و شاه
در رابطه با طرح مسئولیت وزارت دفاع
و بدنباله آن استعفای دکتر مصدق در روز 25 تیر

برگرفته از صفحات 258 - 259 کتاب خاطرات و تالمات دکتر مصدق


متن این مذاکرات را بخوانید
تجربه سی تیر و مبارزه پیش رو

تقدیم به اکبر گنجی فرزند شایسته مصدق

دکتر پرویز داورپناه

این مقاله را بخوانید
پیام نهضت مقاومت ملی اراک بمناسبت
سالروز قیام سی تیر1331 بمردم اراک
منتشره در سی تیر 1332
صفحه 13 کتاب حدیث مقاومت
اسناد سالهای 1332 - 1333

این پیام را ببینید
سی ام تیر ماه، سالروز خیزش ملت ایران برای استقرار حاکمیت ملی و نفی حاکمیت فردی
و تام گرایانه را گرامی می داریم

جبهه ملی ایران

این مقاله را بخوانید
قیام ملی سی تیر

محمد حسیبی

این مقاله مصور را ببینید
سی تیر و یادبود مصدق

محمد بسته نگار

این مقاله را بخوانید
پنجاه و دومین سالگرد قیام ملی سی تیر را گرامی میداریم

سازمان جوانان مبارز

این مقاله را بخوانید
سی تیر

مارک گازیوروسکی
برگرفته از وبلاگ پویا

این مقاله را بخوانید
بزرگداشت سالگرد شهیدان سی تیر

جبهه ملی ایران


این اعلامیه را بخوانید
سی تیر

امید پارسانژاد

این مقاله را بخوانید
ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا
قسمت چهارم

محمد حسیبی

این متن را بخوانید
ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا
قسمت سوم

محمد حسیبی

این متن را بخوانید
گل گذاری برمزار شهیدان سی تیر

یاد جانبازان سی تیرماه 1331 همیشه در خاطره ما زنده است

ادامه مطلب
بازگشت چاپ این صفحه