سخنرانی آقای صادق محمودی

بنام خداوند جان و خرد

از سازگاری کردار و روزگار سپاسگزارم که دیگر بار توفیق خوش آمد گویی را یافتم. خرسندیم که با شرکت در مجلس تجلیل این بزرگمرد، مهربانی کرده و به جمع ما گرمی بخشیدید ، مهرتان افزون.

حضور شرکت کنندگان با اندبشه های گوناگون نشانه احترام به آرمان مصدق میباشد. ما نه بت تراشیم، نه بت‌پرست و برای همه آنان که دل به مهر مام وطن دارند و با تحمل بند و زندان و تبعید تا آخرین توان در راه آزادی و سربلندی ایران تلاش نموده اند و مینمایند، احترام قائلیم و درود میفرستیم.

ملی کردن صنعت نفت برای دکتر مصدق، وسیله‌ای بود برای نیل به دو هدف اصلی: یک ـ رهایی از استعمار خارجی و دو ـ رهایی از استبداد داخلی، خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. مصدق تنها به جبهه ملی تعلق نداشت. همه آنان که دل به مهر ایران داشتند مصدق را از آن خود میدانستند و به او دل بسته بودند. مصدق نه تنها در ایران، که در بسیاری از کشورهای جهان در بین شخصیتهای سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی ـ هنری شناخته شده و مورد احترام بود. سخن از یک فرد و شخص نیست، سخن از یک شخصیت است. سخن از تفکر و آرمان دکتر مصدق و نقش والای او در جنبشهای آزادیبخش جهانی است.

پس از پیروزی ملت ایران بر امپراطور «شکست ناپذیر» انگلستان، رهبران و مبارزانی مانند قوام نکرومه، جمال عبدالناصر، بومدین، سوکارنو، بورقیبه و …. در اندیشه و تلاش خود در جهت پیشبرد مبارزات ملی شان پیگیرتر گردیدند. دکتر مصدق پنجه در پنجه بزرگترین قدرت استعماری وقت انداخت و با حمایت مردم با تمام توان با آن مبارزه کرد.

صدای مصدق آوای یک رؤیا نیود، بلکه فریاد یک بیداد بودبازگشت :   به بالا      به صفحه قبل