گفتگوی سایت مصدق با آقای داریوش مجلسی
گفتگو کننده: سهیلا ستاری
یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ١٣٨٤ خورشیدی
برابر با ١٥ ماه مه ٢٠٠٥ میلادی

راه مصدق برای زنان و جوانان ما بیشتر جنبه سمبلیک دارد
تا یک خط سیاسی روشن، مدرن و ملموسسایت مصدق از آقای داریوش مجلسی از کوشندگان جنبش ملی و مترجم دعوت به مصاحبه نموده است. ایشان قریب به 50 سال است که در چهارچوب نهضت ملی ایران فعال میباشند. پس از سال 1959 و اقامتشان در خارج از کشور در "نهضت مقاومت ملی ایران" به رهبری شاهپور بختیار فعال بودند و از 6 سال قبل بهمراه برخی دیگر از کوشندگان ملی در آمریکا و سایر کشورها "سازمانهای جبهه ملی ایران - برونمرز" را بوجود آورده اند. ایشان در حال حاضر در هلند اقامت دارند


سایت مصدق: آقای مجلسی با تشکر از فرصتی که به من جهت انجام مصاحبه دادید، شما شرایط امروزی جنبش را چطور میبینید؟

داریوش مجلسی: جنبشی که در سرزمینمان در حال شکل گرفتن است متاسفانه جنبشی است عاری از سازماندهی. جنبشهای کارگری، دانشجوئی، زنان و سیاسی داخل ایران – با وجود اینکه امکان آن بآسانی وجود داشت- تا کنون قادر بایجاد هیچگونه ارتباط یا هماهنگی در بین نیروهای مختلف جنبش نگردیده اند. به عبارت دیگر، جنبش بصورت بالقوه وجود دارد منتها بعلت نبود سیمانی که قادر بوصل و چسباندن اجزاء مختلف این جنبش بهمدیگر باشد، چیزی بشکل یک جنبش یکدست که قادر بنوعی اتحاد عمل باشد بصورت بالفعل وجود ندارد

سایت مصدق: فکر میکنید در شرایط کنونی کدام نیروها در کادر جنبش ملی میگنجند؟

داریوش مجلسی: باید دید منظور از "جنبش ملی" چیست؟ زمانی بود که فکر دموکراسی، بمعنای واقعی کلمه، در انحصار گروههای ملی و جبهه ملی بود. ولی مدتهاست که دیگر اینچنین نیست و شعار و آرمان دموکراسی، شعار و آرمان غالب اکثر سازمانهای سیاسی داخل و خارج ایران- از چپ تا راست- میباشد و دیگر این آرمان نه فقط در انحصار گروههای ملی نیست بلکه باید اذعان نمود که در رابطه با دموکراسی درون سازمانی، بعضی از سازمانهای چپ و راست صحنه سیاسی ایران بسیار از سازمانهای ملی جلوترند. لذا وجه تمایز گروههای ملی با سایر نیروهای سیاسی ایران بیشتر مربوط به گذشته و هواداری آنها از راه مصدق در زمان تبلور مبارزات نهضت ملی ایران میباشد. اگر میگوئیم که خط غالب در مبارزات درونمرز، خط ملی میباشد منظورمان هواداری جوانان و زنان از جبهه ملی ایران نیست چون راه مصدق برای زنان و جوانان ما بیشتر جنبه سمبلیک دارد تا یک خط سیاسی روشن، مدرن و ملموس


سایت مصدق: همانطور که میدانید در 21 ماه مه 2005 جشن بزرگداشت زادروز دکتر مصدق در کلن برگزار خواهد شد. شما به عنوان یک کوشنده جنبش ملی این برگزاری را صرفا یک قدردانی میبینید یا قدمی در جهت بکار بستن اندیشه ها و راه دکتر مصدق بواسطه ضرورتهای امروزین؟

داریوش مجلسی: بنظرم برگذاری مراسم 21 ماه مه بیشتر دارای جنبه قدردانی از رهبر بزرگ نهضت ملی ایران، مصدق بزرگ، میباشد که بهمت فرزندان سیاسی وی برگذار میگردد تا ارائه یک راهکار سیاسی و یا راه حلی برای ضروریتهای امروزین جامعه مان

سایت مصدق: فکر می کنید در ماههای آتی احزاب و جنبش ملی در کل، و بویژه با توجه به استقبال و اعلام حمایت گسترده و پیامهای شخصیت ها و احزاب و رسانه ها از داخل و خارج از کشور از این بزرگداشت، میتوانند حول محور اندیشه و راه مصدق در حوادث داخل کشور نقش ایفا کنند؟

داریوش مجلسی: واقعیت اینجاست که هواداران راه مصدق آنجا که مربوط بعدالت اجتماعی و جمهوریت میباشد به چپ دموکرات و آنجائی که مربوط به تمامیت ارضی ایران میگردد به مشروطه خواهان (سلطنت طلبان دموکرات) نزدیکترند. بعبارت دیگر چنانچه ملیون ایران دارای یک دکترین روشن سیاسی و یک سازماندهی فعال میبودند میتوانستند هر سه عنصر عدالت اجتماعی، مدرنیته و تمامیت ارضی را در درون حود داشته باشند ولی از آنجا که در دوران کنونی نه شخصیت محبوب و با نفوذی مانند مصدق و نه ضرورتهای زمان ملی شدن صنعت نفت و رویاروئی یا استعمار خارجی وجود دارد دیگر نه جبهه ملی و نه هیچ گروه ملی موجود دیگری قادر به دسترسی به عظمت گذشته نمیباشد و متاسفم اذعان کنم که آرزو و کوشش بعضی از دوستان قدیمی جبهه ملی که آرزوی ایجاد یک حرکت ملی فراگیر، بهمان سبک و شمایل جبهه ملی گذشته و همان مواضع آنزمانرا، دارند تا زمانیکه افکار خودرا با واقعیات امروز جهان و شرایط کاملا متفاوت امروز ایران وفق ندهند، مثمر ثمر واقع نخواهد شد و فقط در اینصورت است که، در بهترین حالت و بشرط یک سازماندهی خوب و وسیع، بعنوان یکی از سازمانهای موجود –و نه بیش از آن- قادر خواهیم بود با شرکت در فعالیتها، صفبندیها و یارگیریهای سیاسی خارج کشور سعی در تاثیرگذاری بر روی حرکتها و تحولات خارج کشور و حمایت از نیروهای آزادیخواه و ملی داخل کشور بنمائیم. ولی متاسفانه نظر به خودمحوربینیها، فردگرائی ها و جو بسته اکثر گروههای ملی این مهم، اقلا در کوتاه مدت، در حد دستیابی نیست

سایت مصدق: بینهایت ممنون آقای مجلسی از اینکه وقتتان را در اختیار این سایت گذاشتید

داریوش مجلسی: با درود فراوان و با تشکر از لطفتان


چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه مصاحبه ها