گام به گام بسوی اجرای میثاق ملی

تحقق میثاق ملی در یك روند تاریخی و دمكراتیك كاملاٌ میسر می باشد، ضامن موفقیت این حركت تاریخی مشاركت فعال مردم و فراگیر بودن آن است از اینرو این حركت در ذات خود دمكراتیك می باشد. درگذار مسالمت آمیز به نظام دمكراتیك از طریق همه پرسی می بایستی از كلیه ظرفیتهای ملی و ابتكارات فردی سود برد

تحقق میثاق ملی در یك روند تاریخی و دمكراتیك كاملاٌ میسر می باشد، ضامن موفقیت این حركت تاریخی مشاركت فعال مردم و فراگیر بودن آن است از اینرو این حركت در ذات خود دمكراتیك می باشد. درگذار مسالمت آمیز به نظام دمكراتیك از طریق همه پرسی می بایستی از كلیه ظرفیتهای ملی و ابتكارات فردی سود برد تنها و یگانه محدودیت و خط قرمز این جنبش ملی عدم توسل به خشونت، تخریب و برهم زدن نظم جاری امور و معیشت مردم و بخصوص اقشار آسیب پذیر می باشد. حركت ملی از همراهی و همبستگی همهٌ ایرانیان شكل می گیرد. موفقیت حركت مسالمت آمیز، دمكراتیك و غیرخشونت آمیز در گرو مسئولیت پذیری و مشاركت فعال همهٌ ایرانیان در تعیین سرنوشت خویش می باشد. برای نیل به این منظور، هر مناسبتی بعنوان یك فرصت قلمداد می گردد. جشنها ، اعیاد، مناسبتهای ملی و مذهبی ، میهمانیها، صف های انتظار میادین ورزشی، دانشگاه ها، مدارس، اماكن عمومی، اتوبوس ها.... كه امكان تجمع و گردهمایی طبیعی وعادی مردم را فراهم می كند بایستی برای حضور فعال مردم مورد استفاده جنبش مسالمت آمیز فراگیر قرار گیرند، این جنبش ملی با تكیه بر اراده ملی و حضور فعال همهٌ ایرانیان بدون برهم زدن نظم عادی و اخلال در زندگی روزمره و با كمترین هزینه قادر است كه دست آوردهای بزرگی را تحصیل كند

در حركت مسالمت آمیز، باید از قابلیت ها و ظرفیت های اماكن مهم عمومی چون دانشگاه، اداره، كارخانه برای گردهم آیی، اعلام مواضع، طرح مسائل، تبادل نظر، حداكثر استفاده را برد. به این صورت جای جای میهن عزیزمان با حضور فعال و گسترده مردم به صحنه مبارزه برای حق تعیین سرنوشت با شیوه مسالمت آمیز تبدیل می گردد

به بركت این حضور فعال و فراگیر مردم، حق آزادی بیان، اعتراض و تجمعات بطور طبیعی در جریان پروسه موازنه قدرت بدست می آید وشرایط برگزاری رفراندوم در میدان عمل فراهم می گردد. این جنبش اجتماعی و سیاسی كه با توجه به شرایط بسیار مساعد داخلی و بین المللی بالقوه بسیار توانمند می باشد بر عنصر رهبری و سازماندهی به مفهوم و شیوهٌ سنتی آن تكیه نمی كند. هر ایرانی مسئول، خلاق و فعال امروزه یك رهبر و یا بخشی از عنصر رهبری دسته جمعی است و این بزرگترین سرمایه ملی در ریشه كنی عادات سنتی استبداد زدگی و ذوب شدن در كرامات این یا آن فرد است، در صورت ضرورت ، رهبری در جریان حركت دسته جمعی بصورت دمكراتیك از طرف مردم انتخاب خواهد شد

گام اول این جنبش اجتماعی – سیاسی و مسالمت آمیز بر حضور فعال مردم دراجتماعات، فراگیر شدن گفتمان میثاق ملی، علنی كردن مطالبات، پی گیری مسالمت آمیز مطالبات، استوار می باشد. این كار باید به صورتی انجام گیرد كه به زندگی روزمره و روال طبیعی امور لطمه وارد نكند. مثلاٌ یك ساعت در هفته بین ساعت دوازده تا سیزده، همهٌ دانشجویان بدون تعطیلی كلاس در محوطهٌ دانشگاه ها و دانشكده ها دورهم جمع شده و به شیوهٌ دلخواه خود به تبادل نظر پیرامون مسائل صنفی – اجتماعی وسیاست بپردازند

هموطن ؛ زمان اتخاذ تصمیمات بزرگ، شجاعانه و سرنوشت ساز فرارسیده است، تاریخ ما را به آزمون بزرگ تعیین سرنوشت خویش و رها سازی كشور از چنگال هیولای فقر، فساد، فحشاء، اعتیاد، افسردگی، یاٌس و ناامیدی، سازش و التماس به بیگانگان، فرا می خواند. به فراخوان تاریخ پاسخ شایسته باید داد. برای پایان دادن به وضعیت اسفناك كشور و متوقف كردن چرخهٌ باز تولید فقر، سركوب و فریب، باید، شركت در انتخابات فرمایشی و نمایشی را تحریم كرده و در عین حال از تسلیم شدن به قضا و قدر و امید بستن به چاره جویی های دیگران جداٌ پرهیز نمود و با تحریم انتخابات و مشاركت فعال در گذار مسالمت آمیزازطریق همه پرسی به نظام دمكراتیك رسید

باید انتخابات را با مشاركت فعال خود به رفراندوم تبدیل كنیم. سرمایه بزرگ ما در این حركت ملی، پرچمداری جوانان و همراهی فعال و امیدوار همهٌ آزادیخواهان و شیفتگان توسعه پایدار ایران می باشد


با آرزوی آزادی ایران


اسفند 1383  

چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل