به یادِ دکتر محمد مصدّق


دکتر مرتضی میرآفتابی


محاکمه
از این سو
سمتِ درختانِ شمالی و دریایِ تابناک
تا آتشی که شعله می کشد از چاههای نفت
آبهای شور
مردم گُم کرده اند چیزی را
از سالی که پیرِ ما
محاکمه شد
از آن سال که ما محاکمه شدیم
هنوز
آبِ خوشی از گلویمان پایین نرفته
سالهاست .....
دی ماه 70
از کتابِ مزه ی آفتاب
بازگشت            به صفحه اشعار             به بالا          چاپ این صفحه