مصاحبه ها در رابطه با 28 مرداد 1332

مصاحبه دکتر ابوالحسن بنی صدر در رابطه با
کودتا در ایران و بویژه کودتای 28 مرداد 1332

با رادیو صدای آزادگان


برای شنیدن این مصاحبه اینجا کلیک کنید 
علت و تاثیر کودتای 28 مرداد 1332

مصاحبه استاد سیروس بینا

با رادیو صدای آزادگان


برای شنیدن این مصاحبه اینجا کلیک کنید 
کودتای 28 مرداد

مصاحبه احمد روناسی در رابطه با
کودتای 28 مرداد 1332

با رادیو صدای آزادگان


برای شنیدن این مصاحبه اینجا کلیک کنید
کودتای 28 مرداد و ریشه های آن

مصاحبه دکتر سعید فاطمی در رابطه با
کودتای 28 مرداد 1332

با رادیو صدای آزادگان


برای شنیدن قسمت اول این مصاحبه اینجا کلیک کنید
برای شنیدن قسمت دوم این مصاحبه اینجا کلیک کنید

دکتر سعید فاطمی خواهرزاده دکتر حسین فاطمی، رئیس دفتر دکتر مصدق، مسئول روزنامه باختر امروز، همراه دکتر مصدق و مسئول حمل و حفظ اسناد به دادگاه لاهه و سازمان ملل بوده اند
گفتار زنده یاد داریوش فروهر در رابطه با
وقایع قبل از کودتا و بویژه روز کودتای 28 مرداد 1332برای شنیدن قسمت اول این گفتار اینجا کلیک کنید 
برای شنیدن قسمت دوم این گفتار اینجا کلیک کنید        

با تشکر از دفتر اروپائی حزب ملت ایران
بخاطر در اختیار گذاشتن این گفتار
بازگشت