مصاحبه های مطبوعاتی دکتر مصدقاز جمله گفتگوهای مطبوعاتی دکتر مصدق سه مصاحبه زیر در مورد آزادی مطبوعات را ببینید


نخستین گفتگوی مطبوعاتی مصدق با خبرنگاران داخلی و خارجی را بخوانید
گفتگوی مطبوعاتی دیگری از مصدق را بخوانید
یک گفتگوی مطبوعاتی دیگر از دکتر مصدق را بخوانیدبازگشت به:      صدای دکتر مصدق       سخنرانیهای دکتر مصدق

بازگشت:        به صفحه قبل