نامه ها و دستخط دکتر مصدق


نمونه های دستخط دکتر مصدق را میتوان در نامه هایی که وی در احمد آباد و بیمارستان نجمیه تهران نوشته است، دید


در پاسخ به سازمان دانشجویان جبهه ملی
نامه ای از احمدآباد را ببینیدکتب نامه های دکتر مصدق


سایر اطلاعات

نام کتاب

انتشارات‌ مصدق‌ 49ـ1348 - در حال‌ حاضر نایاب‌ و نیازمند تجدید چاپ است

نطق‌ها و مکتوبات دکتر مصدق‌ در ادوار 5و 6و 14و16 مجلس‌ و در دوران‌ نخست‌ وزیری‌ ـ دفتر 1 تا 10

دو جلد، گردآورنده‌: محمد ترکمان‌، تهران‌، نشر “هزاران‌”، 1374 و 1377. ترکمان‌ در جلد اول‌ از این‌ کتاب‌ بس‌ ارزشمند خود تعداد 553 نامه‌ و دست‌خط و درجلد دوم‌ تعداد 693 نامه‌ و دست‌خط از مصدق‌ که‌ خطاب‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ داخلی‌ و خارجی‌ است‌ را به‌ چاپ‌ رسانده است

نامه‌های‌ دکتر مصدق

انتشارات‌ مصدق‌ 9ـ1348 (در حال‌ حاضر نایاب‌ و نیازمند تجدید چاپ است

نطق‌ها و مکتوبات دکتر مصدق‌ در ادوار 5و 6و 14و16 مجلس‌ و در دوران‌ نخست‌ وزیری‌ ـ دفتر 1 تا 10

زیر نظر ایرج‌ افشار، تهران‌، سازمان‌ کتاب‌، 1359; این‌ کتاب‌ تحت‌ عنوان‌ “رنج‌های‌ سیاسی‌ دکتر مصدق‌” با توضیحات‌ عبدالله‌ برهان‌ به‌ وسیله‌ی‌نشر در سال‌ 70 نیز چاپ‌ گردید و چاپ‌ سوم‌ آن‌ در سال‌ 1377 منتشر شد

تقریرات‌ مصدق‌ در زندان

بازگشت به:      تمبر مصدق       نامه ها به دکتر مصدقبازگشت       به صفحه قبل