راه مصدق ، راه حذف نیست


مسعود نقره کارنکات مطروحه در یادداشت من نه به بی اهمیت بودن و بی فاید گی بزرگداشت مصدق بلکه به امکان بهره گیری ناشایست و فرصت طلبانه از نام مصدق اشاره داشتبدنبال یاداشت کوتاهم- " در حاشیه مراسم بزرگداشت مصدق "- که در رابطه با روش های به کار گرفته شده در بهره گیری از نام مصدق با اهداف گونا گون ، ونیز بهره برداری از این نام برای " تسویه حساب ها و تصفیه خرده حساب ها ی سیاسی " نوشتم و نمونه ای ارائه دادم، استاد بزرگوارم اسماعیل نوری علا با اشاره به یادداشت من مقاله ا ی اَموزنده در باره فایده بر گذاری مراسم بزرگداشت مصدق در سایت ایران امروز منتشرکرد. اگر چه نوری علا در مقاله اش به یادداشت و نام من اشاره داشت اما مطلب ایشان پاسخ به مشکل من و " نگرانی و بیم " هایم را شامل نمی شد. نکات مطروحه در یادداشت من نه به بی اهمیت بودن و بی فاید گی بزرگداشت مصدق بلکه به امکان بهره گیری ناشایست و فرصت طلبانه از نام مصدق اشاره داشت، که ایشان نیز خود در مقاله اش به نمونه هائی از این سوء استفاده ها اشاره دارند

باری ،پس از انتشار یادداشت کوتاهم، هیات هماهنگی این بزرگداشت که می توانستند به آن يادداشت به عنوان انتقاد یک ایرانی ی دوستدار و طرفدار مصدق نگاه کنند، عکس العملی بیگانه با اندیشه و کردار مصدق از خود نشان دادند که شرح آن چنين است: من، در حاشیه و زیرنویس یادداشت کوتاهم، به این نکته اشاره کرده بودم که دوست عزیزی بدون اطلاع من نام حقیرم را میان نام های حمایت کنندگان این بزرگداشت گذاشته است. و ضمن سپاسگزاری از این دوست، که بی شک به علاقه و ارادت من نسبت به مصدق واقف بوده است، نوشتم که افتحار می کنم نام من به عنوان حمایت کنندگان این بزرگداشت آمده باشد، اگر این بزرگداشت با " هدف تسویه حساب با جریان های سیاسی دیگر"، بر پا نشده باشد. برای نمونه هم به سخنان اَقای ناصر کاخساز در مصاحبه ی اخیرش با "سایت ایران امروز" اشاره کردم

اما هیات برگزار کننده ی این بزرگداشت فردای انتشار یادداشت من ـ بدون ذره ای درنگ و تفکر روی نکات طرح شده در اَن یادداشت ـ فرمان دادند تا نام من از لیست حمایت کنندگان حذف شود! تردیدی نیست که، در اين گونه موارد، نحوه ی برخورد گروه برگزار کننده با انتقاد ها و اعتراض های ديگران خود می تواند نوعی سنجش و اَزمایش ميزان اَزادیخواهی و دموکرات منشی آنان تلقی شود. لذا، پرسش من اين است که مگر براستی هدف از برگذاری این بزرگداشت "تسویه حساب با جریان های سیاسی" دیگر است که تا این حد در امر حذف تعجیل بخرج داده می شود؟ همچنين، هنگامی که برگزار کنندگان یک بزرگداشت در برابر سخن انتقاد کننده و سوال کننده ای «خودی» اينگونه شتابزده به حذف رو می اَورند ،زبانم لال، در روزگار قدرت با منتقدین و معترضین چه خواهند کرد؟

گمان من هميشه اين بوده است که راه مصدق راه حذف نیست. ای کاش همه تلاش کنیم تا «در عمل» به او وفادار باشیم


چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل