پیام به مناسبت برگزاری مراسم در 29
اردیبهشت زادروز دكتر محمد مصدق

!آزادگان ایران
هیئت برگزار كننده یكصدو بیست و سومین زادروز دكتر محمد مصدق ( كلن ـ آلمان )با بهترین سلام و آرزوی موفقیت در راهی كه در پیش دارید، برگزاری 29 اردیبهشت زادروز دكتر محمد مصدق را در این برهه از تاریخ كشور، اقدامی شایسته و موثر می داند. یك چنین همایشی بیانگر آن است كه آزادگان جنبش ملی ایران همواره به سرنوشت كشور و مردم خویش اهمیت می دهند! ما از برگزار كنندگان این همایش بزرگ سپاسگزاری می كنیم. همت و اراده راسخ شما برای برپائی چنین گردهم آئی در خور ستایش و تقدیر است. از فراسوی مرز های كشور دستتان را میفشاریم و برایتان آرزوی موفقیت داریمهیئت برگزاركننده یكصدوبیست و سومین زادروز دكتر مصدق ( كلن ـ آلمان ) 28 اردیبهشت84

مهندس کمال ارس - بیژن دادگری - دکتر حسین رضا زادگان - علی اصغر سلیمی - ناصر کاخساز - سرهنگ صادق محمودی - فرشید یاسائی - فرهاد یاسائی

چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل