گفتگوی سایت مصدق با آقای دکتر علی راسخ افشار
گفتگو کننده: سهیلا ستاری
یکشنبه ٢٨ اردیبهشت ١٣٨٤ خورشیدی
برابر با ١٨ ماه مه ٢٠٠٥ میلادی

جنبشی که میرود کم کم نیرو گیرد و فراگیر شود بسیار امید بخش است که جشن و برگزاری و بزرگداشت سالروز تولد دکتر مصدق، به روز 29 اردیبهشت هم، بدون بزرگ بینی، جزئی از شمار آن استسایت مصدق از آقای دکتر علی راسخ افشار پزشک ارتوپد واز کوشندگان بنام و قدیمی جبهه ملی دعوت به مصاحبه نموده است. ایشان بیش از 55 سال است که در چهارچوب نهضت ملی ایران فعال هستند، در زمان شاه دبیر کنفدراسیون دانشجویان در خارج از کشور بوده، پس از انقلاب بهمن نیز از مسئولین جبهه ملی ایران بوده اند و در حال حاضر در آلمان اقامت دارندسایت مصدق: جناب راسخ افشار با تشکر از فرصتی که به من جهت انجام مصاحبه داده اید، شما شرائط امروزی جنبش را چگونه ارزیابی میکنید؟

دکتر علی راسخ افشار: نهضت ملی دیرپای ایران بیش از یک سدسال تاریخ پرفراز و نشیب دارد.این پروسه مانند هر پروسه دیگر اجتماعی در این مدت با تجربه های بسیار، که شماری از آنان بسی دردناک و پرهزینه هم بوده است، امروز به رشد وبلوغی چشمگیر رسیده است. این مردم، نه دیگر مردم نهضت مشروطیت هستندکه از باب مثال عین الدوله و سپهدار تنکابنی را یک دست از آذربایجان بیرون کنند و با دست دیگر آنان را به وزارت و صدارت برسانند! محمد علیشاه مستبد و نوکر روسها را از سلطنت خلع کنند و بجایش ناصرالملک قراگزلو، مستبد نوکرانگلیسها را بنشانند! ونه آن توده ای هستند که به پیشواز رضاخان سردار سپه رفتند و توجه نکردند که بر ویرانه های دستگاه بی ارزش استبدادی قاجارها یک استبداد در خدمت استعمار دیگری را پی می افکنند!

این مردم دیگر آنهائی نیستند که در صحنه های 28 مرداد 1332 شمسی در خیابانهای تهران تماشاگر یک مشت رجاله و ارازل و اوباشی بودند که در برابر چشمان شگفت زده آنان، نخست وزیر محبوبشان را سرنگون کردند و بجایش محمد رضاشاه خائن و فراری را با کمک اینتلیجنت سرویس انگلیس و سی آی ای امریکا نشانیدند! این مردم آن مردم 22بهمن 1357 هم دیگر نیستند که آیت اله سرشان را تا بیخ کلاه گذاشت و تنفر از رژیم ساواک آریامهری آنچنان کورشان کرد که ندیدند که تنها عمامه و نعلین را با تاج و چکمه جا بجا میکنند! مرجع تقلید که قرار بودعادل باشد و حقه سوار نکند، در بهشت زهرا بر گور جان باختگان آزادیخواه محمدرضاشاهی اشک تمساح بارید اما بعدها چنان تیغی به میان جوانان و روشنفکران و ملت کشید و گورستانهائی در سراسرکشور از کشتگان بفتوای آقای خمینی برجای ماند که خاطره چنگیز و تیمور را بار دیگر زنده کرد! و بالاخره این مردم دیگر مردم دوم خردادی هم نیستند که گول شعبده بازعمامه بسر پرگوی دیگری چون خاتمی بازیگر را بخورند که بزرگترین خیانت را در سلب اعتماد ملت کرد و رویگردانیدن آنان را از سیاست باعث شد.دیگرنه دین و مذهب،نه تئوری بافی و ایدئولوژی پردازی،نه مشروطه خواهی سانسورچی هاو پادوهای نوید دهندگان دروازه های تمدن محمدرضاشاهی دیروزی و نه بهشت موعود دستاربندان ریاکار و فاسدودزد، و نه اعتصاب غذای اصلاح گران بی عرضه امروزی و نه قول و زبان ریزهای رفسنجانی و هم پالگی هایش، هیچیک قادر نیستند که مردم سرد و گرم چشیده و پر تجربه مان را که چشمشان باز شده است فریب دهند.که پرونده شاهنشاهی و دین و آخوند و عبا و عمامه و ایدئولوژی بافی طومار شده و افسون و افسانه آنها به زباله دان تاریخ فروافتاده است

نهضت ملی امروز ایران چون نهالی که با اشک و آه و ضجه و شکنجه هزاران زندانی و خون هزاران کشته راه استقلال و آزادی ایران از زن و مرد در این بیش از یک سدسال چنان آبیاری و پاسداری شده است که امروز بصورت درختی تنومند که به ثمر رسیده در آمده است و میرود که چون سیمرغ از میان خاکستر روزگاران بار دگر بال و پر گشاید و چتر آزادی و استقلال و عزت و افتخار و امنیت را بر سر ملت ایران بگستراند. امروز زنان و مردان و بویژه جوانان و دانشجویان و روشنفکران ایران زمین، هرکجا که هستند، بابرخورداری از اطلاعات وسیع و دانش و بینش و تجربه ایکه به دست آورده اند، میروند که به حیات رژیم فاسد و جنایتکار و خائن و دزد و ایران بر باد ده آخوندی نقطه پایانی گزارند و آخوند بازی و عبا و عمامه و عربیت و آئینشان را از ایران ریشه کن سازند. اگر چنین روزی به زودی نرسد آنچنان دیر هم نخواهد پائید. شمارش معکوس حیات این رژیم کثیف را راه افتاده است

سایت مصدق: بنظر شما در شرائط کنونی کدام نیروها در کادر جنبش ملی می گنجند؟

علی راسخ افشار: تمام نیروهائیکه جدا از تفاوتهای جنسی، قومی، مالی و شغلی، دینی و مسلکی، با هر گونه توجیه و انگیزه ای، عمده ترین خواست و هدفشان استقرار حاکمیت ملی و قانون و استقلال و تمامیت ارضی کشور و آزادی و دموکراسی و امنیت و جدائی دین از ایدئولوژی از دولت و حکومت و اداره کشور و تحقق تمام آزادیها و حقوق ذکر شده در سی ماده حقوق بشر و منشور ملل متحد و تعهد به میثاقهای بین المللی و صلح و ایجاد روابط حسنه با تمام کشورها و ملتها در چهار چوب سازمان ملل متحد و پیشرفت و صنعتی کردن کشور و خود کفائی بمعنای وسیع کلمه و از هر جهت و برقراری کامل تساوی حقوق شهروندی برای یکایک افراد کشور از زن و مرد، از هر قوم و نژاد و تیره، دارای هر گونه دین و مذهب و مسلک و فرهنگ و واگذاری کار مردم بخود آنها و ارگانهای انتخابی آنان از سطح روستا تا سطح استان و برقراری نظام جمهوری باشد، همه اینها، از احزاب و سازمانها و سندیکاهها و افراد و شخصیتها و عناصر با توجه به پلورالیسم سیاسی و بدون انحصارگرائی و جلوگیری از سازمانهای دیگر، درچهارچوب تحقق جامعه مدنی، جایشان در کنار یکدیگر و در اردوگاه نهضت ملی ایران میباشد، که در یک جبهه وسیع با مشخصه ملی و جمهوریخواهی شکل سازمانی خود را مییابد

سایت مصدق: همانطوریکه میدانید روز 21 ماه می را،شما بعنوان یک کوشنده جنبش ملی،این برگزاری را صرفا یک قدردانی می بینید،با بکار بستن اندیشه ها در راه مصدق با توجه بضرورتهای امروزی؟

علی راسخ افشار: : نه تنها ما،بلکه ملتهای دیگری هم روزهائی را دارند که بمناسبت آنها مراسمی را، حالا یا با شادمانی و سرور و یا با سوگواری و ماتم، برگزار میکنند که بخودی خود تنها ارزشی تاریخی و یادبودی دارند. در عین حال اما میتوانند چنین سالگردهائی آغازی برای رستاخیزی نوین گردند و باعث بیداری و جنبش خلق شوند و آتش زیر خاکستر را از نو بر افروزند و جریان ایجاد کنند. حافظه تاریخی مردم در چنین روزهائی باز بیدار و رویدادهائی باز حضور زنده در صحنه پیدا میکنند و چه بسا انگیزه و موتور حرکتی تازه گردند. آنچه که با مصدق و نهضت ملی ضد استبدادی و ضداستعماری ما ملت و حکومت ملی دکتر مصدق و جنبش ملی شدن نفت و خلع ید از استعمار انگلیس و بالاخره سخنرانیها و مبارزات مصدق و دفاعیات او در دو دادگاه نظامی و نامه ها و نوشته ها و شیوه زندگی شخصی و خصوصی و اجتماعی او که راه و مکتب مصدق را میسازند سر و کار دارند میتوانند بما مردم نیرو بخشند تا ما مردم بار دگر پرچم آزادیخواهی و دمکراسی و حاکمیت ملی را که به زمین افتاده است و آخوندهای پست و حقیر آنرا لگد مال میکنند بار دگر برداریم و بر فراز ایران زمین به اهتزاز آریم و عزت و افتخار و شرف ملی خود را به دست آوریم و از آن پاسداری نمائیم

سایت مصدق: شما فکر میکنید در ماه های آتی احزاب و جنبش ملی در کل و بویژه با توجه به استقبال و اعلام حمایت گسترده و پیامهای شخصیتها و احزاب و رسانه ها از داخل کشور از این بزرگداشت میتواند حول محور اندیشه و راه مصدق در حوادث داخل کشور نقش ایفا کنند؟

دکتر علی راسخ افشار: ما مردم برای دستیابی به ایرانی آزاد و آباد که نمیتوانیم آدم از ژاپن وارد کنیم،این ما خود هستیم که بایستی دامن همت بکمر زنیم و قد راست کنیم و گرفتاریهای خود را چاره ساز گردیم و بر مشکلات خود فائق آئیم. جنبشی که میرود کم کم نیرو گیرد و فراگیر شود بسیار امید بخش است که جشن و برگزاری و بزرگداشت سالروز تولد دکتر مصدق، به روز 29 اردیبهشت هم، بدون بزرگ بینی، جزئی از شمار آن است. چه در داخل و چه در خارج کشور، امروز راه و اندیشه و شیوه زندگی مصدق، چه در عرصه شخصی و خصوصی و چه در فعل و انفعالات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، بگونه ای گسترده رهنمون مردم شده است، بزرگترین خیانت خاتمی و جنبش اصلاحاتش به ملت، سلب اعتماد مردم بود. او با وعده و وعید ها و قسمها و پیمانهائی که داد و خورد و بست و اعتماد در مردم ایجاد کرد که دو بار و هر بار بیش از بیست میلیون ایرانی در سراسر ایران به او رأی دادند. اما کارنامه پر خیانت او کار را به آنجا کشانید که در انتخابات شهر داریها و مجلس هفتم شاید تعداد رأی دهندگان واقعی حتی 5 در صد هم نبود چرا که بسیار دستکاری در کار رأی دادن و رأی گیری شد، عمده ترین کار همه اپوزیسیون ملی در شرائط فعلی بایستی علاقمند کردن مردم بسر نوشت کشور و زندگی سیاسی- اجتماعی آنان باشد تا بار دگر بمیدان مبارزه بیایند و در این رهگذر مبرمترین وظیفه روشنفکران آشنا کردن مردم به مسئولیت شهروندی و سیاسی آنان در رابطه با سرنوشت خود و نسلهای آینده می باشد.

مکتب و راه و روش مصدق که از آغاز جوانی تا کهنسالی . پایان زندگی در راه سعادت و سربلندی و آزادی و استقلال ایران و ایرانی از هیچگونه کوشش و فدا کاری ای دریغ نکرد، بهترین آموزه ما مردم میباشد. ما اما مصدق پرست نیستیم و از کیش شخصیت بیزاریم. این مکتب مصدق است و راه و روش و شیوه زندگی و مبارزات او است که احترام و اعتبار دارد. که او را بصورت یک ایرانی هومانیست معرفی میکند. نه تنها مصدق در مقام " نماد ملی " ما و سمبل مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری و ضد عقب ماندگی ما ایرانیان مورد احترام ما میباشد، بلکه برای ما شخصیتها و هومانیستها و بشر دوستانی چون گاندی، نلسن ماندلا، مارتین لوترگینگ، آلبرت شوایتزر، برتراندراسل، ژان پل سارتر، ویکتورهوگو، امیل زولا تا سقراط و مبارزان آزادیخواهی میهنمان چون ستارخان، باقرخان، یپرم خان، جهانگیرخان صوراسرافیل و دهخدا و عشقی و فرخی و دکتر فاطمی و ده ها و صدها زن و مرد مبارز دیگر از سرباز تا سردار، مورد احترام و ستایش ما میباشند. بایستی آنها را شناخت و با افکارشان آشنا شد. ادبیات آزادیخواهی و هومانبستی و بشر دوستانه از هر کس و از هر ملت و کشور، بایستی رهنمون ما باشد تا بتوانیم در راه تحقق آرمانهای انسانی و ایرانی خود آگاهانه قدم برداریم و بکوشیم تا افتخار و سعادت و سر بلندی و عزت و رفاه آسایش و صلح و امنیت را بکشور باز گردانیم

سایت مصدق: بینهایت ممنون آقای دکتر راسخ افشار، از اینکه وقتتان را در اختیار این سایت گذاشتیدچاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه مصاحبه ها