" پیرمرد احمدآبادی" چنان که می گفت، می نوشت عباس***
سرودی شد
چو می افکندنش ازپا و
افتاده
درودی شد بر آزادی, آبادی
"آن پیرمرد احمد آبادی"
چنین تاریخ تا امروز
هنوزهم باز می گوید
که سرودی شد
درودی شد
برآزادی
آبادی
آن پیرمرد احمد آبادی
آزادی آبادی
پیرمرد احمد آبادی
علیرضا رضایی                                    
***اشاره به " عباس نعلبندیان" و نمایشنامه ی " پژوهشی ژرف و سترگ در...و " آن پیرمرد احمد آبادی" که می گفت؛ می نوشت عباس
بازگشت            به صفحه اشعار             به بالا          چاپ این صفحه