گفتگوی سایت روز، سایت صبح تهران
با علی کامرانی

از گوشه وکنار کتاب ها


غیاب شخصیت های تاریخی معاصر که در سرنوشت ایران نقش حیاتی بازی کرده اند،تنها به مصدق محدود نیست. حضور تاریخی استبداد،بازنویسی دیگرگونه تاریخ ایران از یک سو و ضعف عمومی هنرهای نمایشی ما در باز سازی تاریخ از جانب دیگر، از همه تاریخ صد و پنجاه سال اخیر راه را تنها وبیشتر از همه برای امیر کبیر گشوده است و به یمن حضور او شاهان قاجار و سپس کسانی چون ستارخان و حیدرعمو اوغلی وکمال المک و بیشتر به همت زنده یاد علی حاتمی . غایبان اصلی در این میان بسیارند و غریب تر از همه دکتر محمد مصدق. خلائی تاریخی که اکنون در خارج از کشور و به همت جمعی ار شاخص ترین هنرمندان هنرهای نمایشی ما قدم اول برای جبران آن برداشته می شودسایت روز: شما ایفاگر کدام چه نقشی هستید؟

علی کامرانی: علی کامرانی نقش سرهنگ خدیوی مامور ساواک و مدیر هتل را بازی می کنم

سایت روز: این شخصیت راجطور شناختید؟

علی کامرانی: از آنجا که آرشیو بزرگی که در بر گیرنده ی آ گاهی هایی در باره ی شخصیت های البته از نظر تاریخی مهم و کمتر مهم وجود ندارد،این شخصیت را از گوشه - کنار کتاب هایی که درباره ی مصدق مطالعه کردم و دردور و برخانه ی مصدق درتبعید ا نامش آشناشدم بیرون کشیدم و تلاش کردم معدلی از مامور وظیفه شنا سی که فکر می کند خدمت می کند و همیشه گوش به فرمان است و درچهارچوب کل این نمایش قابل قبول و باور به نمایش بگذارم

سایت روز: برای خلق کاراکتری تاریخی چگونه به نقش نزدیک شدید؟

علی کامرانی: همیشه برای پیدا کردن شخصیت هایی که به من رای ازی پیشنهاد مشوند و من با تحلیل مشخص از شرایط مشخص در اینجای تبعید می پذیرم که بازی کنم به پنج پرسش اساسی پاسخ می دهم و بعدبر اساس این پاسخ ها در تصور به اندیشه و باور می رسم و با این باور این شخصیت را به تماشا می گذارم

سایت روز: در زندگی هنری خود نقش کدام شخصیت تاریخی را بازی کرده اید و دوست دارید بجای کدام شخصیت بازی کنید؟

علی کامرانی: تا به حال غیر ازنقش فرامرز پسر رستم در نمایش رستمی دیگر اسفندیاری دیگر از ایرج جنتی عطایی نقش هایی که بازی کردم امروزی و روزمره بودندو برای نزدیک شدن به این شخصیت ها تلاش می کنم با مطالعه در زندگی و کتابهای موجود و تجسم آنها به آنها دست بیابم و بهشان زندگی ببخشم

سایت روز: در تاریخ نمایش وفیلم ایران نقش کدام شخصیت تارخی را بازی کرده اید ودوست دارید بجای کدام شخصیت بازی کنید؟

علی کامرانی: من فرد پرست نیستم و به حرکتی اجتماعی باور دارم ولی بدم نمی آید که ازهم عصرها نقش عارف قزوینی یا فرخی یزدی را بازی کنم و از دورهای تاریخ عمرخیام یا فردوسی یا ناصرخسرو یا مزدک یا مانی یا ... می بینید که آرزو بر جوانان عیب نیست و با آرزوی اینکه در یک جهان به سامان و ایرانی آزاد از هرنظر بتوانیم با فرصتی بهتر کارهای بهتری ارایه بدهیم

یک نکته را هم در مورد گشت های نمایشی بگویم که دست همه کسانی را که با کارهای متعهد تلاش می کنند شمع نیمه جان نمایش در تبعید را هنوز زنده نگه دارند می فشارم و برایشان آرزوی پایداری تندرستی و استقبال فراوانی از کارهایشان را دارم


چاپ این صفحه                 به صفحه مصاحبه ها   بازگشت :     به بالای صفحه