صدا، سخنرانیها ومصاحبه های مطبوعاتی دکتر مصدق


گزارش دکتر مصدق به ملت در مورد سفر ایشان به آمریکا و شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل، باضافه گفتگوهای مطبوعاتی ایشان در مورد آزادی مطبوعات و سخنرانیهای ایشان در جلسه تغییر سلطنت و رد اعتبارنامه سید ضیاالدین طباطبائی در ذیل آورده شده اند


صدای دکتر مصدق

سخنرانیهای دکتر مصدق

مصاحبه های مطبوعاتی دکتر مصدق

بازگشت       به صفحه قبل


منبع: http://www.jebhemelli.net/mossadegh/index.html#on
        http://www.forouharha.com/nav/index/cx26.shtml
        http://www.chebayadkard.com