سمينار وسيع اعضای فعال جبهه ملی ايران دراروپا وامريکااطلاعيه مطبوعاتي

با توجه به شرائط سيا سی ، اجتماعی واقتصادی کشورمان وبا احساس مسئوليت در مقابل نابسامانی و هرج ومرج سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشورعده ای از فعالين قديمی و با تجربه جبهه ملی ايران در اروپا و آمريکا بدنبال مذاکرات با افراد ي که اعتقاد راستين به راه و خط مشی سياسی ، اجتماعی و اخلاقی دکتر مصدق دارند. به برگزاری يک سمينار در تاريخ 8 و9 اکتبر 2005 در شهر کلن ـ آلمان برای احياء اهداف زيراقدام می کنند.

اهداف سمينار

اين سمينار بايد بتواند پيشنهادات زير رابه کنگره آتی ارائه دهد
اول: تشکل يک واحد فعال و هماهنگ و همفکر از افراد با سابقه جبهه ملی که به راه مصدق اعتقاد دارند و حاضرند مسئووليت برگزاری يک کنگره سراسری جبهه ملی در خارج از کشور را
با يک برنامه ريزی عملياتی مشخص و زمانبندی شده بعهده بگيرند. دوم: تعيين مناسبترين طرح سازماندهی بر اساس تجربيات گذشته و معيارهای با کيفيت امروزی که بتواند پاسخگوی چنين تشکل عظيمی باشد. اين طرح به کنگره پيشنهاد خواهد شد.
سوم: شناسائی و مذاکره با افراد ، سازمانها و نيروهای فعال سياسی که ظرفيت پيوستن يا همکاری يا اتحاد عمل با سازمانهای سراسری جبهه ملی ايران در خارج از کشور را دارند.
چهارم: ايجاد و بکارگرفتن سالمترين نيروهای فکری که بتواند ضامن تداوم فعاليت اين سازمان تا ايجاد محيط مناسب برای استقرار آزادی ، دموکراسی ، عدالت اجتماعی ، حفظ تماميت ارضی و برقراری حکومت ملی لائيک و جمهوری باشدکميته موقت برگزاری سمينار جبهه ملی ايران در خارج از کشور
منوچهر تقوی بيات . بيژن دادگری . دکتر پرويز داورپناه - کامبيز قائم مقام . فرشيد ياسائی