اشعاری در باره 28 مرداد 1332


«شعر «تندباد جنایت
سروده ادیب برومند را
اینجا بخوانید
«شعر «بیست و هشتم مرداد
سروده ادیب برومند را
اینجا بخوانید
«شعر «این خانۀ ما بود که از پای فکندند
سروده دکتر منیر طه را
اینجا بخوانید
«شعر «بر مزارِ بزرگ نیا، قندچی
«و شریعت رضوی»
سروده دکتر منیر طه را
اینجا بخوانید
«شعر «سلام و تسلی
سروده اخوان ثالث را
اینجا بخوانید
«شعر «شهر سنگستان
سروده اخوان ثالث را
اینجا بخوانید

«شعر «مرثیه درخت
سروده محمدرضا شفیعی کدکنی
م. سرشگ) را)
اینجا بخوانید


«شعر «مصدق
سروده محمد علی سپانلو را
اینجا بخوانید
« شعر «مصداق صدق‌
سروده ویدا فرهودی ‌ 
را اینجا بخوانید
«شعر «پیامت ماندگار، فراتر از اعصار
سروده احمد وحدت خواه ‌ 
را اینجا بخوانید
«شعر «دادگاهِ مصـدّق
سروده دكتر مظاهر مصفّا را
اینجا بخوانید
«شعر «مردم آزاده
سروده علی اکبر دهخدا را
اینجا بخوانید
«شعر «سردار پیر
سروده نعمت آزرم را
اینجا بخوانید
«شعر «ستاره جاوید
سروده نعمت آزرم را
اینجا بخوانید
«شعر «ها قصه قصه قصه
سروده هامون را
اینجا بخوانید
«شعر «چه کسی راه تو را خواهد رفت؟
سروده دکتر منیر طه را
اینجا بخوانید
«شعر «محمد
سروده فریدون کار را
اینجا بخوانید
«شعر «محاکمه
سروده دکتر مرتضی میرآفتابی را
اینجا بخوانید
«شعر «نوبت مادرکشی و بی پدری
سروده ادیب برومند را
اینجا بخوانید
«شعر «آوخ که دل
سروده ادیب برومند را
اینجا بخوانید
«شعر «از بچه ها به بچه ها
سروده دکتر منیر طه را
اینجا بخوانید
سروده دیگری از دکتر منیر طه را
اینجا بخوانید
شعر «" پیرمرد احمدآبادی" چنان که
«می گفت، می نوشت عباس‌
سروده علیرضا رضائی ‌ 
را اینجا بخوانید
بازگشت به:      نقاشی از دکتر مصدق               موسیقی در باره مصدق               تئاتر و فیلم در باره مصدق   


بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل