سخنرانیهای دکتر مصدق

از جمله سخنرانیهای دکتر مصدق چند سخنرانی زیر را بخوانید یا به آنها گوش دهید

سخنرانی دکتر مصدق
در رد اعتبارنامه سید ضیاالدین طباطبائی
سخنرانی دکتر مصدق
در جلسه تغییر تاریخی سلطنت
سخنرانی دکتر مصدق
در ادامه رد اعتبارنامه سید ضیاالدین طباطبائی
سخنرانی دکتر مصدق
در ادامه رد اعتبارنامه سید ضیاالدین طباطبائی
پیام دکتر مصدق بمناسبت سی تیر 1331
سخنرانی دکتر مصدق
برای خبرنگاران آمریکایی

نطق تاریخی دکتر مصدق در دادگاه لاهه
متن مذاکرات دکتر مصدق و شاه
در رابطه با طرح مسئولیت وزارت دفاع و بدنباله آن استعفای دکتر مصدق
در روز 25 تیر 1331

سخنراني دکتر مصدق
در سازمان ملل . آبان 1330
سخنرانی دکتر محمد مصدق
در شورای امنیت سازمان ملل
در حال دفاع از حقوق ایران

سخنراني دکتر مصدق
در سازمان ملل . آبان 1330

دکتر محمد مصدق در جلسه سازمان ملل، قبل از شروع سحنرانیش
پیام دکتر محمد مصدق
پیام رادیویی دکتر محمد مصدق


کتب سخنرانیهای دکتر مصدق


سایر اطلاعات

نام کتاب

گردآورنده‌ حسین‌ مکی‌، تهران‌، انتشارات‌ جاویدان‌، چاپ‌ سوم‌ 1363. این‌ کتاب‌ قبلا در سال‌های‌ 1324 و1358 نیز چاپ‌ شده‌ بود

دکتر مصدق‌ و نطق‌های‌ تاریخی‌ او در دوره‌ی‌ پنجم‌ و ششم‌ تقنینیه

انتشارات‌ مصدق‌ 49ـ1348 - در حال‌ حاضر نایاب‌ و نیازمند تجدید چاپ است‌

نطق‌ها و مکتوبات دکتر مصدق‌ در ادوار 5و 6و 14و16 مجلس‌ و در دوران‌ نخست‌ وزیری‌ ـ دفتر 1 تا 10

تهران‌، انتشارات‌ زبرجد، بی‌تا‌

مدافعات‌ مصدق‌ و رولن‌ در دیوان‌ بین‌المللی‌ لاهه

سرهنگ‌ جلیل‌ بزرگ‌مهر، دو جلد، تهران‌، نشر تاریخ‌ ایران‌، 1363. این‌ کتاب‌ که‌ شامل‌ دفاعیات‌ دکتر محمد مصدق‌ در دادگاه‌ بدوی‌ نظامی‌است‌ دوبار در سال‌های‌ 69 و 78 در یک‌ جلد توسط انتشارات‌ “نیلوفر” نیز انتشار یافته‌ است‌‌

دکتر محمد مصدق‌ در محکمه‌ی‌ نظامی‌

جلیل‌ بزرگ‌مهر، تهران‌، شرکت‌ سهامی‌ انتشار، 1365‌

دکتر محمد مصدق‌ در دادگاه‌ تجدیدنظر نظامی

تهران‌، شرکت‌ سهامی‌ انتشار، 1365 یا 1367‌

دکتر محمد مصدق‌ و رسیدگی‌ فرجامی‌ در دیوان‌ کشوربازگشت به:      صدای دکتر مصدق       مصاحبه های مطبوعاتی دکتر مصدق      

بازگشت:        به صفحه قبل

منبع: http://www.chebayadkard.com