سرود و سخنرانیها در بزرگداشت
زادروز دکتر مصدق 1384 - 2005

سرود ای ایران را ببینید

قسمتی از مراسم افتتاحیه با
این گزارش را بشنوید 
گزارش زنده رادیو فردا از بزرگداشت
صدوبیست وسومین زادروز دکتر مصدق در کلن
سخنرانی ناصر کاخساز

بزرگان به تاریخ می پیوندند
مصدق اما هنوز برای ما آینده است
سخنرانی منوچهر تقوی بیات
سخنرانی پرویز ورجاوند
سخنرانی سهیلا ستاری

پیشینه برگزاری بزرگداشت
زادروز دکتر مصدق
توضیح آقایان هادی خرسندی
و هوشنگ کشاورز صدر
بازگشت :       به صفحه قبل