ايران


سرود ای
ای خاکت سر چشمه هنر
ای ايران ای مرز پر گهر
پاينده مانی تو جاودان
دور از تو انديشه بدان
جان من فدای خاک پاک ميهنم
ای... دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم
دور از تو نيست انديشه ام
مهر تو چون شد پيشه ام
پاينده باد خاک ايران ما
در راه تو کی ارزشی دارد اين جان ما
خاک دشتت بهتر از زر است
سنگ کوهت در و گهر است
برگو بی مهر تو چون کنم
مهرت از دل کی برون کنم
نور ایزدی همیشه رهنمای ماست
تا.. گردش جهان دور آسمان بپاست
دور از تو نيست انديشه ام
مهر تو چون شد پيشه ام
پاينده باد خاک ايران ما
در راه تو کی ارزشی دارد اين جان ما
روشن از تو سرنوشت من
ايران ای خرم بهشت من
جز مهرت در دل نپرورم
گر آتش بارد به پيکرم
مهر اگر برون رود تهی شود دلم
از.. آب و خاک و مهر تو سرشته شد گلم
دور از تو نيست انديشه ام
مهر تو چون شد پيشه ام
پاينده باد خاک ايران ما
در راه تو کی ارزشی دارد اين جان ما
چاپ این صفحه            
بازگشت به:      صفحه آغاز سایت