سی    تیر
سرود   شهدای
که رفتند در راه عشق و امید
بیا تا بیاد شهیدان تیر
بدانسان بدامان صبح سپید
به آن اخترانی که افروختند
پی افکنیم زندگانی نوین
بپا کنیم پرچم خشم و کین را
بسر رسد این نبرد آخرین
خروش ما برکند بنای بیداد
در این ره کنیم جان خود را فدا
بود راه ما خدمت توده ها
ز خون عزیز شهیدان ما
کنیم پرچم اتحادی به پا
پی افکنیم زندگانی نوین
بپا کنیم پرچم خشم و کین را
بسر رسد این نبرد آخرین
خروش ما برکند بنای بیداد
بناهای بیداد اهریمنان
ز نیروی ملت شود سرنگون
به نیروی خلاق زحمتکشان
فرو ریزد از بن بساط ستم
پی افکنیم زندگانی نوین
بپا کنیم پرچم خشم و کین را
بسر رسد این نبرد آخرین
خروش ما برکند بنای بیداد
بازگشت  به صفحه قبل