سی    تیر
سرود
سراینده: حسین ملک
استاد موسیقی و معلم سنتور ،عضو حزب زحمتکشان ایران، نیروی سوم
تاریخ و مکان سرایش: سی تیر 1331 در خیابانهای تهران
آهنگ سرود از: استاد ابوالحسن صبا
سپرده دست دولتی
شد زمام ملتی
!کند حکومت، چو مستبدی، جابرانه
که با تفنگ و توپ و تانک و تیر
بدست آمری جبون
...این ستمگران کنون
!هدف نماید، بخون کشاند، ظالمانه
بمردمی سپر نموده جان
هزاران تن فتاد از پا
...بفریاد... مسلسلها
!زکشته پشته ها گشته، در ره وطن همه عاشقانه
بخون اجساد و آغشته
،...نویدی که ملت پیروز شده امروز
...وزید از کهسار ....، نویدی خوشدار
!تو بمانی ای وطن، جاودانه
!بگو اکنون، بخصم دون، برو بیرون
نویدی .....، که ملت پیروز شده امروز
...وزید از کهسار ....، نویدی خوشدار
!تو بمانی ای وطن، جاودانه
!بگو اکنون، بخصم دون، برو بیرون
بازگشت  به صفحه قبل
سرود فوق پس از سی تیر سرود حزب بود

قبل از سی تیر این تغییرات در آن موجود بود: به جای شد زمام ملتی در ابتدا، بود: شه زمام ملتی و بجای خصم دون در انتها، بود: شاه دون. در آن زمان این سرود سرود رسمی نبود.

در این سرود همچنین اشاره است به پیروزی در کسب مقام وزارت جنگ که با تصویب مجلس شورای ملی به " وزارت دفاع ملی " تغییر نام یافت و نوید خوش حاصله از این پیروزی