سرودهایی برای سی تیر 1331

بیا تا بیاد شهیدان تیر         که رفتند در راه عشق و امید
به آن اخترانی که افروختند     بدانسان بدامان صبح سپید
بپا کنیم پرچم خشم و کین را     پی افکنیم زندگانی نوین
خروش ما بر کند بنای بیداد    به سر رسد این نبرد آخرین

متن کامل این سرود را بخوانید
سرود شهدای سی تیر
شد زمام ملتی  سپرده دست دولتی
که با تفنگ و توپ و تانک و تیر
کند حکومت   چو مستبدی  جابرانه

متن کامل این سرود را بخوانید
سرود سی تیر

سراینده: حسین ملک
عضو حزب زحمتکشان ایران، نیروی سوم
تاریخ سرایش: سی تیر 1331
آهنگ سرود از: استاد ابوالحسن صبا
مضمون آن تجلیلی بود از اقدامات مصدق برای ایران و بویژه روی ملی کردن صنعت نفت تاکید داشت. در آن مطرح میشد که کشتی های نفتی ایران دیگر با پرچم ایران در اقیانوسهای جهان حرکت خواهند کرد و این خود نشانه پرستیژ بخشیدن به ملت ایران در عرصه بین المللی بود
متتاسفانه متن این سرود در حال حاضر در دست نیست
سرود ای مصدق

تاریخ سرایش: پس از سی تیر 1331
توسط سازمانهای جبهه ملی
بازگشت