به نامِ دکتر محمد مصدق ، نامِ نیک و جاودانی در تاریخ ایران


دكتر منير طه


چه کسی راهِ تو را خواهد رفت


چه کسی حرفِ تو را خواهد گفت
چه کسی راهِ تو را خواهد رفت
موج خواهد زد و خواهد آشفت
چه کسی خونِ تو در رگهایش
مردی از خویش برون خواهد شد ؟
هیچ مانندِ تو یکبارِ دگر
پاک از سرخیِ خون خواهد شد ؟
دامنِ خاک عزیزِ وطنم
چه کسی حرفِ تو را خواهد گفت
چه کسی راهِ تو را خواهد رفت
کسی ؟
چه
چه کسی ؟
ونكوور،مارس 2001
بازگشت