برای بزرگداشت یكصدو بیست و سومین سالروزِ تولد دكتر محمد مصدق كه در شهر كلن برگزار می‌شوددكتر منیر طه
سـلام
به سردار آزاده سرزمینم
سلامی به یكتایِ‌ ایران زمینم
سلامی به نامش، مِهین نامِ راهش
سلامی به روزش به سالش به ماهش
سلامی به یاران به چابك سواران
سلامی بلند از سرِ كوهساران
سلامی به كوه و به دشت و به باران
سلامی به سر سبزی نوبهاران
به مهر‌آفرینندگان ، مهربانان
به مهری که میجوشد از سینه جان
به عشق آفرینان به معشوق بازان
به آزادگان، زادة سرفرازان
به دل های مستانة می‌پرستان
به‌ جان‌های‌عاشق، به‌ هستان‌ به ‌مستان
،به شوقی كه برخاسته از سرِ جان
به شوری‌كه در دل نشسته ز جانان
به سردار آزاده سرزمینم
سلامی به یكتایِ‌ ایران زمینم
سلامی به نامش، مِهین نامِ راهش
سلامی به روزش به سالش به ماهش
ونكوور، آوریل 2005
چاپ این صفحه       بازگشت