دوستان عزیز
این سایت جهت هر چه بیشتر شناساندن میراث فکری، فرهنگی، سیاسی
زنده یاد دکتر محمد مصدق ایجاد شده است و مستقل از احزاب، سازمانها
و گروههای سیاسی، بطور فراساختاری در خدمت جنبش ملی ایران قرار دارد

این سایت منعکس کننده مضامین و فعالیتهایی است که در رابطه با دکتر مصدق
یا تا بحال مطرح گشته و صورت گرفته یا پس از این خواهند شد

اسناد مطرح شده در سرتاسر این سایت صرفا جهت طرح نقطه نظرهای گوناگون
میباشند و به معنی تایید یا رد آنها از جانب تهیه کننده سایت نیست


این سایت در حال تکمیل شدن است

با فرستادن مقالات، شعرها و منابع دیگرتان به نشانی الکترونیکی زیر
به غنی تر کردن سایت یاری رسانید

info@mossadeq.com


تهیه و تنظیم سایت از: مهندس سهیلا ستاری
٢٩اسفند ۱٣۸٣   -    ۱٩مارس ٢۰۰٥