تمبر، دستخط و نامه های دکتر مصدق


نمونه نامه های دکتر مصدق به دوستانش، نامه های زنده یادها خلیل ملکی، پروانه فروهر و داریوش فروهر به دکتر مصدق باضافه تمبری که در سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت بیادبود دکتر مصدق چاپ شده بود و کارت پستالهای دیگری در ذیل آورده شده اند


نامه های دکتر مصدق


نامه ها به دکتر مصدق


تمبر مصدق و کارت پستالها

بازگشت       به صفحه قبل


منبع: http://www.jebhehmelli.com
         http://www.chebayadkard.com